Механика удара

ID: 3602
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Томовић М. Александар
извођачи: Томовић М. Александар
контакт особа: Томовић М. Александар
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

циљ

Циљ је да се проблематика механичког удара (судара) захвати што шире, и укаже на методе описивања процеса који се дешавају у чврстом телу у кратком временском интервалу трајања удара, укључујући аспекте са становишта класичне механике, контактних напона и деформација, простирања таласа и појаве пластичних деформација.

исход

Познавање четири главна аспекта у еволуцији теорије удара: • Класична механика • Механика контакта • Пластична деформација • Простирање таласа напона. Способност да се идентификују, формулишу, и решавају једноставни проблеми механике удара. Способност да се систематски прегледа, анализира, асимилује и тумачи стручна литература и иновације у спектру различитих теорија судара. Способност за извођење квалитетног истраживања, и објављивање резултата истраживања у угледним међународним часописима, на конференцијама, истраживачкм пројектима и другим научним просторима.

садржај теоријске наставе

Увод. Анализа удара (судара) малим брзинама. Централни судар крутих тела. 2D удар крутих тела (судар при равном кретању). 3D судар храпавих крутих тела. Дискретни модели попустљивости материјала крутог тела у зони контакта. Судар крутих тела која се у зони контакта понашају по моделима механике континуума. Аксијални удар витких деформабилних тела. Ударна дејства на системе крутих тела. Судар флексибилних (деформабилних) структура. Специјални проблеми механике удара.

садржај практичне наставе

Увод. Анализа удара (судара) малим брзинама. Централни судар крутих тела. 2D удар крутих тела (судар при равном кретању). 3D судар храпавих крутих тела. Дискретни модели попустљивости материјала крутог тела у зони контакта. Судар крутих тела која се у зони контакта понашају по моделима механике континуума. Аксијални удар витких деформабилних тела. Ударна дејства на системе крутих тела. Судар флексибилних (деформабилних) структура. Специјални проблеми механике удара.

услов похађања

Дефинисано курикулумом студијског програма докторских студија.

ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 30

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 5
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 60
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Goldsmith W., Impact, Dover Publications, N.Y., 2001.; Пановко.Я.Г., Введение в теорию механического удара, Наука, Москва, 1977.; Johnson K.L., Contact Mechanics, Cambridge Unev. Press, 1985.; Павишић,М., Голубовић,З., Митровић,З. Механика - динамика система, Машински факултет, Београд, 2011. ; Stronge W.J. Механика удара (ен) - Cambridge University Press, Cambridge, 2004.;