Основе техничке комуникације

ID: 7071
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Росић Витас Б. Маја
извођачи: Росић Витас Б. Маја, Седак И. Милош
контакт особа: Росић Витас Б. Маја
ниво студија: информационе технологије у машинству
ЕСПБ: 4
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за ваздухопловство

извођења

циљ

• Основни циљ овог курса је Схватање важности и стицање основа вештине у одабиру софтверског пакета за припрему извештаја и дигиталне комуникације. • Увод у стварање, упознавање и употребe инжењерске документација. Рачунарска обрада документације. • Упознавање са основним програмским пакетима који се користе у свакодневној инжењерско/техничкој пракси.

исход

Стечено знање омогућава: • да слушалац направи разлику између власничког и слободног софтвера, • да слушалац припреми, направи и прикаже документе у софтверу за обраду текста. • да слушалац црта одгварајуће дијаграме и графике функција. • да користе програме за процесирање текста у графичком и командном окружењу. • да слушалац припреми основну документацију за рачунарску обраду.

садржај теоријске наставе

Преглед софтвера, лиценце, власнички и слободни софтвер. Преглед и поређења софтвера за обраду текста. Графичка окружења. Инсталирање програма. Рад у графичком окружењу. Рад са пакетима у командној линији. Обрада текста, LaTeX. Графички формати, векторска графика и растерска графика. Цртање и израда дијаграма функција. Цртање дијаграма алгоритама и псеудокодова. Израда презентација у пакету LaTeX.

садржај практичне наставе

Практичне вежбе се састоје у упознавању стварања техничке документације и докумената за комуникацију. Користи се такође одговарајући софтвер. Израда два пројекта CV и презентације о неком проблему са информационих технологија су суштина практичне наставе.

услов похађања

Без предуслова.

ресурси

-

фонд часова

укупан фонд часова: 45

активна настава (теоријска)

ново градиво: 15
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 15
лабораторијске вежбе: 7
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 3
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 15
лабораторијска вежбања: 15
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 15
пројекат: 20
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Wikibook Contributors, "LaTeX", Wikibooks;