Пловност и стабилитет брода 2

ID: 1430
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Рудаковић С. Стефан
извођачи: Бачкалов А. Игор, Рудаковић С. Стефан
контакт особа: Рудаковић С. Стефан
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за бродоградњу

извођења

циљ

Предмет представља наставак предмета Пловност и стабилитет брода 1, и у њему студенти треба да допуне знања из ове области бродоградње. Треба да савладају проблеме утовара/истовара терета, продора воде, наплављивости и насукања брода.

исход

Студент треба да овлада проблемима утовара/истовара терета, продора воде и насукања брода. Уз то, треба да научи прорачун и анализу наплављивости брода, као и прописе о стабилитету оштећеног брода и непотопивости.

садржај теоријске наставе

Утовар/истовар терета: центрични утовар (тачка центричног утовара, утовар мале и велике количине терета, утовар течног терета), ексцентрични утовар. Продор воде: алтернативни поступци прорачуна(метода утовара терета, метода изгубљеног истиснућа), центрични продор, ексцентрични продор, продор воде у одељења са чврстим и течним теретом. Прорачун наплављивости: класичан, детерминистички и пробабилистички прорачун наплављивости брода. Насукање брода: одређивање реакције дна (случај мале и велике реакције), стабилитет насуканог брода, критична реакција дна, проблем доковања и одсукања. Методе за побољшање стабилитета: методе повећања метацентарске висине, методе побољшања додатног стабилитета брода (повећање слободног бока, промена форме ребара).

садржај практичне наставе

Вежбе прате наставу с практичним примерима (задацима)из пловности и стабилитета брода при центричном и ексцентричном утовару, и то за случај мале и велике количине терета, затим утовара течног терета, продора воде и насукања брода. У оквиру вежби студенти самостално раде и пројекат Наплављивости брода: за брод чије је план линија, дијаграмски лист и стабилитет израђени у оквиру предмета Пловност и стабилитет брода 1, прорачунава се и црта и анализира крива наплављивих дужина. .

услов похађања

Нема посебних услова за похађање.

ресурси

Бачкалов, И., Упутства за израду пројеката из пловности и стабилитета брода Хофман, M., Писани изводи из предавања (handouts)

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 20
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 10
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 5
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 5
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 30
завршни испит: 70
услов за излазак на испит (потребан број поена): 15

литература

Biran, A., Ship Hydrostatics and Stability, Butterworth Heinemann 2003; Lewis, E.V., (editor): Principles of Naval Architecture, Part 1, SNAME 1987; K.J. Rawson & E.C. Tupper, Basic Ship Theory, Longmans 1967; Рибар, Б., Теорија брода, Машински факултет, Београд, 1987;