Бродске конструкције 2

ID: 1477
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Момчиловић В. Никола
извођачи: Момчиловић В. Никола
контакт особа: Момчиловић В. Никола
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: презентација пројекта
катедра: катедра за бродоградњу

извођења

циљ

1. Детаљно објашњење концепта прорачуна уздужне чврстоће еквивалентног носача. 2. Објашњење специфичних захтева које треба да испуне конструкције трупа три најзаступљенија типа брода: танкера, бродова за превоз расутог терета и контејнерских бродова.

исход

1. Оспособљеност за практичан прорачун уздужне чврстоће трупа брода према правилима за градњу бродова различитих класификационих друштава. 2. Детаљно познавање специфичности, глобалне концепције и саставних елемената трупова танкера, бродова за превоз расутог терета и контејнерских бродова.

садржај теоријске наставе

У првом делу предмета разматрају се основни принципи и методологија прорачуна уздужне чврстоће трупа: одређивање оптерећења еквивалентног носача на основу криве специфичног узгона и криве специфичне тежине по јединици дужине брода; одређивање геометријских карактеристика попречног пресека еквивалентног носача; срачунавање додатне трансверзалне силе и момента савијања трупа од таласа према емпиријским формулама класификационих друштава; анализа укупног напонског стања. У другом делу теоријске наставе студенти се упознају са основним елементима и специфичностима конструкције трупа танкера, брода за превоз расутог терета и контејнерског брода - њиховим називима, изгледом, основном функцијом, условима и оптерећењима које трпе у току експлоатације, начином израде.

садржај практичне наставе

У практичном делу се на детаљном угледном примеру објашњава поступак прорачуна уздужне чврстоће трупа према правилима за градњу бродова класификационих друштава. У оквиру самосталног пројекта студент за "свој брод" одређује: оптерећења еквивалентног носача на основу криве специфичног узгона и криве специфичне тежине по јединици дужине брода; геометријске карактеристике попречног пресека еквивалентног носача; додатну трансверзалну силу и момент савијања трупа од таласа према емпиријским формулама класификационих друштава – и спроводи коначну анализу укупног напонског стања.

услов похађања

Дефинисано курикулумом студијског програма.

ресурси

1. Предавања у електронској форми. 2. Детаљан угледни пример пројекта. 3. Правила за градњу бродова различитих класификационих друштава.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 25
разрада и примери (рекапитулација): 5

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 9
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 15
консултације: 0
дискусија/радионица: 6
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 5
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 30
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

M. Моток: : Чврстоћа брода, MФ, Београд, 2005.; O.F. Hughes, J. K. Paik: Ship Structural Analysis and Design, SNAME, 2010.; J. K. Paik: Ultimate Limit State Analysis and Design of Plated Structures, Wiley, 2018.; A. Mansour, D. Liu: Strength of Ships and Ocean Structures, SNAME, 2008.; ***: Ship Design and Construction, Vol I, SNAME, 2003.;