Опрема брода М

ID: 0975
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: Симић П. Александар
извођачи: Симић П. Александар
контакт особа: Симић П. Александар
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 2
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за бродоградњу

извођења

циљ

1. Упознавање са основном бродском опремом, како оном која се налази на сваком броду, тако и посебном коју имају само поједини типови бродова. 2. Упознавање са основним карактеристикама појединих типова теретних бродова. 3. Упознавање са прописима који се односе на опрему брода. 4. Стицање сазнања везаних за очекивани развој бродске опреме, односно појединих типова бродова.

исход

1. Фундаментално знање о бродској опреми. 2. Фундаментално знање о разним типовима бродова и њиховим основним карактеристикама. 3. Основна сазнања о очекиваном правцу развоја бродске опреме, односно појединим типовима бродова.

садржај теоријске наставе

Предмет се, укратко, састоји од следећих наставних целина: 1) Палубна опрема (опрема за сидрење, опрема за вез и кормиларски уређај) 2) Опрема за прекрцај терета (вертикални и хоризонтални прекрцај, бродске дизалице) 3) Сигурносна опрема (опрема за спашавање, навигациона опрема). Предмет добија на значају ако се има у виду чињеница да се поједини типови бродова углавном међусобно разликују управо у погледу уграђене опреме. Наравно, уграђена опрема у знатној мери утиче и на цену самог брода. С друге стране, бродска опрема се махом не прави у бродоградилиштима већ се купује од специјализованих произвођача, па ово, донекле, утиче и на садржај предмета који је махом енциклопедијског карактера.

садржај практичне наставе

О оквиру практичног дела наставе поклања се већа пажња непосредном раду са студентима. Тежиште је на примени сазнања потребних за свакодневну инжењерску праксу, претходно изложених у теоријској настави. Посебна пажња је посвећена правилима класификационих друштава која се односе на бродску опрему. Студенти се кроз проспектне материјале водећих произвођача бродске опреме упознају са техничким карактеристикама и специфичностима уградње опреме, зависно од типа брода.

услов похађања

Нема услова за похађање предмета

ресурси

Писани изводи са предавања (handouts) Прописи класификационих друштава Проспекти произвођача бродске опреме Интернет ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 30

активна настава (теоријска)

ново градиво: 8
разрада и примери (рекапитулација): 4

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 10
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 2
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 1
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 45
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

D. J. House: Seamanship Techniques, Shipboard and Marine Operations, Elsevier, Oxford, 2004. ; Bosnic, Vukicevic: Oprema broda, Fakultet strojastva I brodogradnje, Zagreb, 1983.; Camac, brod, brodogradnja, Tehnicka enciklopedija, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1969.; L. Buxton, R. Daggitt, J. King: Cargo Access Equipment for Merchant Ships, E&F. N. Spon Ltd. London 1978. ;