Алгоритми и структуре података

ID: 9034
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: Спасић Д. Мирко
извођачи: Спасић Д. Мирко
контакт особа: .
ниво студија: мастер академске студије - индустрија 4.0
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: нераспоређен

извођења

циљ

Стицање основних знања о структурама података, фундаменталним алгоритмима, анализи и стратегијама конструкције алгоритама.

исход

По завршетку курса, студент има основна знања о структурама података, стратегијама конструкције и анализи алгоритама. У стању је да усвојена знања примени на решавање нових проблема.

садржај теоријске наставе

Теоријска настава - Увод у конструкцију и анализу алгоритама. - Доказивање коректности алгоритама и анализа сложености. - Индуктивно-рекурзивна конструкција. - Основне структуре података: листа, стек, ред, ред са два краја, скуп, мапа, коренско стабло, хип, бинарно стабло претраге, хеш табела, граф. - Алгоритамске стратегије: техника два показивача, алгоритми грубе силе; похлепни (greedy) алгоритми; рекурзивна стратегија заснована на разлагању (divide-and-conquer); претрага (backtracking), гранање са одсецањем (branch-and-bound), динамичко програмирање. - Основни појмови и алгоритми над графовима.

садржај практичне наставе

Вежбање кроз писање програма који имплементирају и користе обрађене алгоритме и структуре података.

услов похађања

Нема.

ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 90

активна настава (теоријска)

ново градиво: 45
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 30
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 10
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 70
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

М. Живковић, Алгоритми, Математички факултет, Београд, 2000.; T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, C. Stein, Introduction to Algorithms, The MIT Press, Cambridge, 2009.; Ф. Марић, В. Маринковић, М. Николић, Алгоритми и структуре података, скрипта.;