Примењена аеродинамика

ID: 0946
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Костић А. Иван
извођачи: Костић А. Иван, Костић П. Оливера
контакт особа: Костић А. Иван
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за ваздухопловство

извођења

циљ

Циљ предмета је да упозна студенате са аспектима практичне примене подзвучне аеродинамике и пружи увод у стишљиво струјање (област ниже трансонике). Предмет се најпре бави теоријом аеропрофила, прелазећи затим на анализу симетричних и несиметричних аеропрофила коришћењем аналитичких и нумеричких алата. Такође обухвата теорију крила, теорију узгонске линије, елиптична крила, витоперена крила, као и њихову примену у пројектовању крила са циљем испуњења постављених аеродинамичких захтева. Коначно, студенти се упознају са методама прорачуна аеродинамичких карактеристика (узгонa, отпорa и изведених параметара) комплетних ваздухоплова у конфигурацијама за полетање, слетање и крстарење у подзвучној и нижој окозвучној области струјања.

исход

После положеног предмета студент треба да буде оспособљен да разуме и објасни разне аспекте везе која постоји између облика аеротела (летелица или возила) његових аеродинамичких карактеристика. При том очекује се да студент препозна могућности примене нових стечених знања из аеродинамике, не само у ваздухопловним проблемима, већ и у другим областима технике.

садржај теоријске наставе

У теоријском делу предмета анализирају се следеће теме. Дводимензионални проблеми: прорачун карактеристика аеропрофила: методе сингуларитета, теорија танких аеропрофила, метод капљице, панел методе, емпиријске методе и одређивање аеродинамичког оптерећења. Тродимензионални проблеми: вртложни модели крила, теорија узгонске линије, анализа елиптичног крила, витоперено неелиптично крило, утицај геометријских карактеристика на аеродинамичке карактеристике, оптерећење крила произвољног облика. Анализа аеродинамичких карактеристика летелице као целине. Избор аеропрофила крила, узгонске карактеристике и отпор крила и комплетног авиона на режимима полетања и слетања, као и крстарења при подзвучним и нижим окозвучним брзинама. Улога CFD у анализи и одређивању аеродинамичких карактеристика.

садржај практичне наставе

У практичном делу наставе демонстрирају се нумерички примери из наведених области. Практични рад студената реализује се кроз виртуелну радионицу, доступну 24 сата (програм МOODLE). У радионици су студентима доступне писане белешке професорових предавања, задаци за вежбу и тестови. Практични део наставе обухвата и израду пројектног задатка (аеродинамички прорачун изабраног авиона). Домаћи задатак сваки студент ради индивидуално.

услов похађања

Нема. Студенти који у току основних студија нису положили ни један из групе аеродинамичких предмета упућују се на додатне белешке професора.

ресурси

У оквиру предмета отворена је виртуелна радионица на интернету. На првом часу студенти се уписују и обучавају за рад (програм Мооdle). У оквиру радионице приступа се изводима са предавања и вежби, упутству за израду пројекта, интернет ресурсима, итд.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 10
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 10
семинарски рад: 0
пројекат: 10
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 5
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 5
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 30
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 25

литература

И. Костић, О. Костић: Примењена аеродинамика, скрипта, Машински факултет, Београд, 2022.; З. Стефановић, Аеропрофили, Машински факултет, Београд 2005.; Т. Драговић, Аеродинамика пројектовања летелица, Машински факултет, Београд 1997.;