Ваздухопловни пропулзори

ID: 1473
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Симоновић М. Александар
извођачи: Давидовић С. Никола, Иванов Д. Тони, Симоновић М. Александар
контакт особа: Иванов Д. Тони
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за ваздухопловство

извођења

циљ

Циљеви предмета подразумевају усвајање знања која обухватају принципе рада, типове, основне енергетске елементе, карактеристике и области употребе ваздухопловних пропулзора. Посебно издвојен циљ је успостављање корелације између типова ваздухоплова и одговарајућих пропулзора како би њихова целина могла да реализује задате мисије ваздухоплова на оптималан начин сходно циљним функцијама и ограничењима.

исход

Студирањем градива и савладавањем градива наставних јединица предмета студент стиче способности декомпозиције, анализе и синтезе целине коју чине летелица и њена погонска група. Студент стиче потребна знања о структурама различитих типова ваздухопловних мотора и одговарајућим енергетским компонентама од којих се они састоје. Студент овладава знањима везаним за основе пројектовања и одређивање перформанси одговарајућих мотора која су потребна за доношење одговарајуће процене о квалитету мотора које сусреће у пракси, и неопходно знање за даље усавршавање.

садржај теоријске наставе

Термодинамички циклуси и потисак. Пропулзивни степен корисности и основне перформансе мотора. Пропулзивно коло и елементи за његову реализацију. Идеални набојно млазни и турбомлазни мотори. Идеални турбомлазни мотор са догревном комором и турбомотор снаге. Идеални двострујни турбомлазни мотори: са раздвојеним и заједничким струјама. Реалани елементи пропулзивног кола: уводник и млазник. Реални елементи пропулзивног кола: компресор и турбина. Реални елементи пропулзивног кола: мешач, основна и догревна комора сагоревања. Радне линије мотора снаге и мотора потиска. Стартовање мотора. Перформансе мотора: брзинска, висинска и пригушна. Област употребе појединих типова погонских група. Савремене погонске групе. Актуелни проблеми у области ваздушно-реактивне пропулзије, тренд и перспективе развоја.

садржај практичне наставе

Практична настава обухвата приказивање примера, анализирање и разговор са студентима у областима које су претходно теоријски представљене. Термодинамички циклуси и потисак. Пропулзивни степен корисности и основне перформансе мотора. Пропулзивно коло и елементи за његову реализацију. Идеални набојно млазни и турбомлазни мотори. Идеални турбомлазни мотор са догревном комором и турбомотор снаге. Идеални двострујни турбомлазни мотори: са раздвојеним и заједничким струјама. Реални елементи пропулзивног кола: уводник и млазник. Релани елементи пропулзивног кола: компресор и турбина. Реалани елементи пропулзивног кола: мешач, основна и догревна комора сагоревања. Радне линије мотора снаге и мотора потиска. Стартовање мотора. Перформансе мотора: брзинска, висинска и пригушна. Област употребе појединих типова погонских група. Актуелни проблеми у области ваздушно-реактивне пропулзије, тренд и перспективе развоја. Пратична настава се употпуњује приказивањем школског пресека турбомлазног мотора са догревном комором.

услов похађања

-

ресурси

Писани извори са предавања. Писани извори са аудиторних вежби. Таблице струјних функција. Таблице стандардне атмосфере. Таблице термодинамичких особина гасова. Референтне интернет адресе са којих могу да се прикупе информације. Школски пресек турбомлазног мотора са догревном комором.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 30
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 10
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 20
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

Ваздухопловни пропулзори, Васко Фотев, Београд 2011; Mechanics and Thermodynamics of Propulsion - Hill & Peterson 1992; Aerothermodynamics of Gas Turbine and Rocket Propulsion - G. Oates 1984; Aircraft engine design - Matinglly 2002;