Железнички системи

ID: 1517
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Танасковић Д. Јован
извођачи: Лучанин Ј. Војкан, Танасковић Д. Јован
контакт особа: Танасковић Д. Јован
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за шинска возила

извођења

  • 2. семестар, позиција 2

циљ

1. Упознавање студената са системом железничким транспорта. 2. Упознавање студената са концепцијом, карактеристикама, погонским системима железничких возила и њиховом интеракцијом са железничком инфраструктуром. 3. Упознавање студената са системима пасивне безбедности шинских возила.

исход

По успешном завршетку овог курса студенти би требало да буду оспособљени да: - дефинишу улогу, предности и недостатке железничког транспорта; - разликују типове и основне конструкционе целине шинских возила; - укратко опишу карактеристике железничких возила и њихову интеракцију са железничком инфраструктуром; - дефинишу и упореде улогу активне и пасивне безбедности шинских возила; - препознају основне елементе инфраструктуре и дефинишу њихову улогу и основне карактеристике; - опишу и разликују фазе животног циклуса шинских возила.

садржај теоријске наставе

Улога и значај железничког транспорта. Карактеристике железничког транспорта. Развој кроз историју. Врсте железничких возила, структура возила и карактеристике. Динамичке карактеристике возила, вучне карактеристике, отпори и вучна сила. Подсистеми возила: 1. остваривање вучне силе возила, примењене технике и технологије, атхезија и хабање; 2. снабдевање енергијом, вучни систем и систем кочења; 3. обртна постоља; 4. пасивна безбедност шинских возила; 5. инфраструктура: елементи и карактеристике; 6. теретни и путнички саобраћај, интероперабилност, менаџмент и планирање; 7. елементи поузданости, расположивости, одржавања и безбедности, трошкови животног циклуса шинских возила.

садржај практичне наставе

Практична настава се реализује кроз вежбе које имају за циљ да упознају студенте са практичним решењима која се примењују на железници, а обрађена су кроз теоријску наставу. Практична настава обухвата посете произвођачу железничких возила и компонената, како би студенти стекли увид у производне технологије и специфичности које карактеришу ову производњу. Такође, практична настава обухвата посете националном железничком оператеру, како би се стекао непосредан увид у различите системе и технологије које се примењују, a то су: планирање и праћење саобраћаја, снабдевање енергијом, инфраструктурни објекти и постројења и одржавање возила.

услов похађања

Уписана прва година студија.

ресурси

Уџбеник, рачунар и пратећа опрема. Стручни часописи и проспектни материјал. Расположиви ресурси националног железничког оператера и индустрије железничких возила - компоненти.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 20
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 10
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 5
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 20
тест/колоквијум: 20
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 10
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Танасковић Ј., Основе железничког машинства, Универзитет у Београду Машински факултет, Београд, 2022.; Brenna M., Foiadelli F., Zaninelli D., Electrical Railway Transportation Systems, IEEE PRESS, Wiley, 2018.; Coenraad Esveld, MODERN RAILWAY TRACK, Second Edition, Delft University of Technology, MRT-Productions, 2001.;