Истраживање и публиковање 3

ID: 3693
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: .
извођачи:
контакт особа: .
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 20
облик завршног испита: писмени

извођења

циљ

Остваривање одговарајућих резултата истраживања у вези са оквирном темом докторске дисертације, кроз публикацију наведених резултата на домаћим и међународним конференцијама или у домаћим и међународниом часописима. Развој педагошког рада кроз учешће у настави на Основним и Мастер академским студијама.

исход

Унапређење и овладавање техникама истраживачког рада у домену лабораторијских мерења, нумеричких анализа, статистичке обраде података и сл. Овладавање методологијом писања научно-истаживачких радова, приказом оставрених резултата, анализом резултата других истраживача у предметној области, који су публиковали своје радове и сл.

садржај теоријске наставе

Истраживање и формирање прегледа резултата истраживања других аутора из области истраживања студента докторских студија, а који су објављени у научним и стручним часописима, као и на конференцијама на националном и међународном нивоу.

садржај практичне наставе

Лабораторијска истраживања у вези са оквирном темом докторске дисертација, а која је наведена у плану истраживања; рад на пројектима и друге научноистраживачке активности које су у оквиру области усавршвања; Припрема и објављивање радова на конференцијама или у часописима од националног и међународног значаја. Један рад категорија М21 вреди 15 ЕСПБ, М22 вреди 14 ЕСПБ, М23 вреди 13 ЕСПБ, М24 и М51 вреде 10 ЕСПБ, М52 вреди 8 ЕСПБ, М33 вреди 6 ЕСПБ, а М34 вреди 4 ЕСПБ. Број бодова за радове са више аутора дели се са n-1, где је n број аутора рада. Припрема и одржавање наставе на Основним и Мастер академским студијама, што се вреднује са једним ЕСПБ по часу недељно.

услов похађања

Нема услова.

ресурси

Одоварајућа научна и стручна литература; одговарајући програмски пакети.

фонд часова

укупан фонд часова: 200

активна настава (теоријска)

ново градиво: 0
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 200

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 0
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

Актуелна литература (монографије, уџбеници, часописи, зборници радова о остала библиотечка литература) из области теме докторске дисертације.;