Металургија заварених спојева

ID: 3219
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Поповић Д. Оливера
извођачи: Поповић Д. Оливера, Прокић-Цветковић М. Радица
контакт особа: Поповић Д. Оливера
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: усмени

извођења

циљ

Циљ предмета је да се презентују основни појмови металургије заваривања, као најважније области науке о заваривању, без чијег разумевања и познавања није могуће остварити квалитетан заварени спој, као и да се успостави веза структуре и својстава завареног споја. За разумевање овог курса потребно је да студенти поседују елементарна знања из науке о материјалима и физичке металургије, која су стекли на мастер студијама. Очекује се да по завршетку овог курса буду упознати са металуршким аспектима заваривања, што подразумева познавање микростуктуре и својстава завареног споја, као и потешкоћа до којих долази при остваривању квалитетног споја, а све у циљу да се оспособе да практично примене стечена знања и правилно пропишу технологију заваривања.

исход

По успешном завршетку овог курса, студент би требало да будe оспособљен да: - Разликује изворе топлоте у заваривању и разуме њихов утицај на расподелу топлоте у завареном споју - Дефинише хемијске реакције у зони заваривања - Разуме утицај заосталих напона на сигурност споја - Дефинише фазне трансформације при заваривању челика - Разуме структурне промене у металу шава, фузионој зони и зони утицаја топлоте - Дефинише врсте прслина у завареном споју и њихов утицај на сигурност споја - Разуме процесе при заваривању мeтала који таложно ојачавају

садржај теоријске наставе

Увод- Основни појмови процеса заваривања топљењем; - Извори топлоте при заваривању и анализа тока топлоте; - Хемијске реакције у зони заваривања; -Формирање заваривачког купатила; - Заостали напони при заваривању; - Основни концепти очвршћавања; - Утицај брзине хлађења; - Раст зрна и фазне трансформације после очвршћавања у фузионој зони; - Макро и микросегрегације у фузионој зони; - Зона утицаја топлоте; - Рекристализација и раст зрна у зони утицаја топлоте; Фазне трансформације при заваривању челика; Прслине у завареним спојевима; - Процеси при заваривању материјала који таложно ојачавају (легуре алуминијума и никла); - Процеси при заваривању нерђајућих челика

садржај практичне наставе

Консултације

услов похађања

Завршене мастер студије

ресурси

1. Sindo Kou, Welding Metallurgy, Second edition, John Wiley& Sons, (2003) 2. Д.Сеферијан, Металургија заваривања, Грађевинска књига, (1969) 3. O.Grong, Metallurgical modelling of welding, Second edition, The Institute of materials, (1997) 4. Р.Прокић Цветковић, О.Поповић, Металургија заваривања, Машински факултет, Београд, 2019

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 35
разрада и примери (рекапитулација): 15

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 10

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 30
пројекат: 0
завршни испит: 70
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Д.Сеферијан, Металургија заваривања, Грађевинска књига, (1969); А.Седмак, В.Шијачки Жеравчић, А.Милосављевић, В.Ђорђевић, М.Вукићевић, Машински материјали-други део, Машински факултет, Београд, (2000) ; Ђ.Дробњак, Физичка металургија, ТМФ, (1990) ; Р.Прокић Цветковић, О.Поповић, Металургија заваривања, Машински факултет, Београд, 2019;