Металургија заварених спојева

ID: 3219
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Поповић Д. Оливера
извођачи: Поповић Д. Оливера, Прокић-Цветковић М. Радица
контакт особа: Поповић Д. Оливера
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: усмени

извођења

  • 2. семестар, позиција 2

циљ

Циљ предмета је да се презентују основни појмови металургије заваривања, као најважније области науке о заваривању, без чијег разумевања и познавања није могуће остварити квалитетан заварени спој, као и да се успостави веза структуре и својстава завареног споја. За разумевање овог курса потребно је да студенти поседују елементарна знања из науке о материјалима и физичке металургије, која су стекли на мастер студијама. Очекује се да по завршетку овог курса буду упознати са металуршким аспектима заваривања, што подразумева познавање микростуктуре и својстава завареног споја, као и потешкоћа до којих долази при остваривању квалитетног споја, а све у циљу да се оспособе да практично примене стечена знања и правилно пропишу технологију заваривања.

исход

По успешном завршетку овог курса, студент би требало да будe оспособљен да: - Разликује изворе топлоте у заваривању и разуме њихов утицај на расподелу топлоте у завареном споју - Дефинише хемијске реакције у зони заваривања - Разуме утицај заосталих напона на сигурност споја - Дефинише фазне трансформације при заваривању челика - Разуме структурне промене у металу шава, фузионој зони и зони утицаја топлоте - Дефинише врсте прслина у завареном споју и њихов утицај на сигурност споја - Разуме процесе при заваривању мeтала који таложно ојачавају

садржај теоријске наставе

Увод- Основни појмови процеса заваривања топљењем; - Извори топлоте при заваривању и анализа тока топлоте; - Хемијске реакције у зони заваривања; -Формирање заваривачког купатила; - Заостали напони при заваривању; - Основни концепти очвршћавања; - Утицај брзине хлађења; - Раст зрна и фазне трансформације после очвршћавања у фузионој зони; - Макро и микросегрегације у фузионој зони; - Зона утицаја топлоте; - Рекристализација и раст зрна у зони утицаја топлоте; Фазне трансформације при заваривању челика; Прслине у завареним спојевима; - Процеси при заваривању материјала који таложно ојачавају (легуре алуминијума и никла); - Процеси при заваривању нерђајућих челика

садржај практичне наставе

Консултације

услов похађања

Завршене мастер студије

ресурси

1. Sindo Kou, Welding Metallurgy, Second edition, John Wiley& Sons, (2003) 2. Д.Сеферијан, Металургија заваривања, Грађевинска књига, (1969) 3. O.Grong, Metallurgical modelling of welding, Second edition, The Institute of materials, (1997)

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 35
разрада и примери (рекапитулација): 15

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 10

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 30
пројекат: 0
завршни испит: 70
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Д.Сеферијан, Металургија заваривања, Грађевинска књига, (1969); А.Седмак, В.Шијачки Жеравчић, А.Милосављевић, В.Ђорђевић, М.Вукићевић, Машински материјали-други део, Машински факултет, Београд, (2000) ; Ђ.Дробњак, Физичка металургија, ТМФ, (1990) ;