Животни циклус шинских возила

ID: 1389
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Танасковић Д. Јован
извођачи: Лучанин Ј. Војкан, Танасковић Д. Јован
контакт особа: Танасковић Д. Јован
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за шинска возила

извођења

  • 6. семестар, позиција 4

циљ

1. Упознавање са основним појмовима значајних за разумевање животног циклуса шинских возила 2. Стицање знања неопходних за разумевање проблематике животног циклуса шинских возила 3. Оспособљавање за примену стечених знања у решавању практичних проблема у пројектовању, коришћењу и одржавању железничких возила

исход

По успешном завршетку овог курса студенти би требало да буду оспособљени да: - дефинишу основне фазе животног циклуса шинских возила; - укратко опишу сваку од фаза животног циклуса шинских возила; - упореде различите приступе реализацији пројектног задатка и производње шинских возила; - саставе термин план реализације пројекта са јасно дефинисаним активностима; - разликују поузданост, расположивост и функционалну погодност система; - расправљају о могућим начинима подизања поузданости система.

садржај теоријске наставе

Теоријска настава (Дефинисање шинског возила као система и захтева, Дизајн и производња, Коришћење и одржавање, Појам ефективности система, Теоријске основе поузданости, Методе одређивања поузданости, Предвиђање поузданости, Алокација поузданости, Анализа отказа. Систем одржавања, Концепција одржавања, Технологије одржавања, Информациони системи у одржавању, Фаза концепције - сценарио и профил мисије, студије изводљивости, оперативне концепције и одржавање, фактори ефективности рада и подршке, критеријуми средине и планирање логистике-, Фаза прелиминарног развоја, Израда детаљног пројекта, предвиђање и анализа техничког обезбеђења, преглед конструкције, испитивање и оцена, повратне информације и корективне акције. Производња, монтажа, испитивање, контрола и дистрибуција уређаја. Реализација и прикупљање података о елементима техничког обезбеђења, Коришћење и одржавање у експлоатационим условима. Процес испитивања. Оцена оспособљености техничког обезбеђења. Повратна спрега и корективне акције, Стандарди међународне железничке уније, Национални стандарди из области железничког машинства, Национални стандарди СРПС-ЕН, Правилници националне железнице из области коришћења и одржавања, Радионице за одржавање шинских возила. Опште поставке технологије одржавања. Технологије у одржавању шинских возила)

садржај практичне наставе

Практична настава, аудиторне вежбе, израда задатака, приказ практичних примера из области пројектовања, производње, коришћења и одржавања, Дискусија и радионица.

услов похађања

Уписана трећа година студија.

ресурси

Уџбеник, упутства за израду пројекта, Internet ресурси,чланци.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 18
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 10
консултације: 0
дискусија/радионица: 2
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 5
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 20
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Танасковић Ј., Основе железничког машинства, Универзитет у Београду Машински факултет, Београд, 2022.; Никола Вујановић, Теорија поузданости техничких система, Војно издаваштво и новински центар, Београд, 1990.;