Уређаји за сагоревање

ID: 1147
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: Миливојевић М. Александар
извођачи: Миливојевић М. Александар
контакт особа: Миливојевић М. Александар
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за технологију материјала

извођења

циљ

Упознавање студената са различитим типовима уређаја у којима се одвијају процеси сагоревања.

исход

Да студент овлада материјом у мери која ће му омогућити да разуме и валоризује технологије сагоревања и да може да примени стечена знања из ове области у индустрији и енергетском сектору.

садржај теоријске наставе

Под уређајима за сагоревање се у ужем смислу подразумевају горионици, горионички системи, ложишта и сигурносно-управљачки елементи. У оквиру ове области у мањем обиму се анализира и утицај врсте горива на перформансе уређаја. Детаљније се анализирају различити типови горионика, од дифузионих типова, преко атмосферских, горионика са принудним довођењем оксидатора, предмешаних, са порозном структуром и зрачећих горионика. Припрема гориве смеше за течна и чврста горива се такође анализира као и методе стабилизације пламена. Укратко се анализирају сигурносни уређаји и стандарди, а такође основни типови и карактеристике ложишта.

садржај практичне наставе

Приказивање техника контроле рада раѕличитих уређаја за сагоревање.

услов похађања

Нема услова.

ресурси

Писани изводи из предавања.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 10
лабораторијске вежбе: 10
рачунски задаци: 5
семинарски рад: 5
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 2
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 2
преглед и оцена семинарских радова: 3
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 2
тест са оцењивањем: 3
завршни испит: 3

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 20
семинарски рад: 10
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

A. Миливојевић, Писани изводи из предавања, 2010.; Сагоревање, Д. Драшковић, М. Радовановић и М. Аџић, издавач Машински факултет Београд, 1966; Физика сагоревања, Александар М. Миливојевић, Машински факултет Београд, 2023.;