Фази управљачки системи

ID: 0642
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Јовановић Ж. Радиша
извођачи: Јовановић Ж. Радиша
контакт особа: Јовановић Ж. Радиша
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за аутоматско управљање

извођења

циљ

• Сагледавање фази приступа у моделирању појава, процеса и система. • Упознавање са основама теорије фази скупова и теорије фази управљања. • Упознавање студената са фундаменталним принципима рада вештачких неуронских мрежа. • Коришћење програмског пакета Мatlab/Simulink за анализу, синтезу, симулацију и практичну реализацију фази управљачких система.

исход

По успешном завршетку овог курса студенти би требало да буду оспособљени да: • Разумеју теорију фази скупова, логике и управљања. • Пројектују фази контролере и фази системе. • Практично реализују различите фази алгоритме управљања. • Врше симулацију рада система и практично имплементирају различите фази системе управљања, применом PC рачунара и програмског пакета Мatlab/Simulink.

садржај теоријске наставе

Теорија фази скупова. Фази релације, операције над фази скуповима. Фази логика: лингвистичке променљиве, фази правила, приближно резоновање. Фази системи: база фази правила, фази закључивање, фазификатори, дефазификатори, математичко представљање фази система. Фази управљање: теоријски и практични прилаз. Синтеза и анализа фази контролера, фази ПИД контролери. Мамдани и Такаги-Сугено фази системи. Фази системи као универзални апроксиматори. Фази подешавање конвенционалних контролера. Неконвенционални фази алгоритми управљања. Примена фази управљања.

садржај практичне наставе

ПА: Практична настава укључује рачунске задатке који прате садржај курса. ПЛ: Експериментални рад: примена рачунара у симулацији и евалуацији фази система управљања, као и њихова практична реализација коришћењем програмског пакета Matlab/Simulink на различитим објектима управљања у склопу модуларног едукационог система управљања у реалном времену (обрнуто клатно, струјно-термички процес, DC серво мотор).

услов похађања

Дефинисано курикулумом студијског програма/модула.

ресурси

• Mодуларни едукациони систем управљања у реалном времену са различитим објектима управљања (DC серво мотор, обрнуто клатно, двоструко обрнуто клатно, куглица-шина систем, струјно термички објект, систем од два проточна резервоара), са аквизиционим хардвером и софтвером. • PC и PC Embedded рачунари, Siemens Simatic PLC, National Instruments контролери. • Инсталација за испитивање управљачких система и аквизицију елекричних величина. • Лабораторија за интелигентне системе управљања, Лабораторија за управљачке системе.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 5
лабораторијске вежбе: 20
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 5
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 2
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 4
колоквијум са оцењивањем: 4
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 50
лабораторијска вежбања: 5
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

D. Driankov, H. Hellendoorn and M. Reinfrank, "An Introduction to Fuzzy Control" , Springer Verlag, 1996.; K. M. Passino, S. Yurkovich, "Fuzzy Control", Addison-Wesley, 1998; Радиша Јовановић, Фази логика, моделовање и управљање, Машински факултет, Београд, 2020.; Радиша Јовановић, Mаtlab и Simulink у аутоматском управљању, Машински факултет, Београд, 2021.;