Нелинеарни проблеми чврстоће шинских возила

ID: 3568
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Милковић Д. Драган
извођачи: Милковић Д. Драган
контакт особа: Милковић Д. Драган
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација семинарског рада

извођења

циљ

1. Продубљивање знања у oбласти нелинеарне чврстоће шинских возила. 2. Упознавање напредних метода и алата за изучавање нелинеарне чврстоће шинских возила. 3. Оспособљавање за учешће у тимовима развојних и истраживачких пројеката шинских возила и њихових система.

исход

Завршетком курса студент докторских студија треба да буде способан да: 1. Примени напредне рачунске методе и рачунарске алате за решавање различитих нелинеарних проблем у домену чврстоће шинских возила. 2. Анализира карактеристичне нелинеарне појаве везане за чинска возила. 3. Учествује у дефинисању програма истраживања проблема чврстоће шинских возила. 4. Учествује у критичком оцењивању резултата истраживања. 5. Учествује у доношењу закључака о квалитету резултата спроведених истраживања. 6. Учествује у предлагању даљих праваца изучавања конкретних проблема ћврстоће шинских возила.

садржај теоријске наставе

У зависности од области дoкторске тезе следеће теме ће бити мање или више дубоко проучаване. Нелинеарно моделирање у области чврстоће шинских возила. Специфични алати за прорачуне у различитим областима нелинеарности у чврстоћи. Еластични елементи од еластомера моделирани у области хипереластичности. Методе за одређивање карактеристика материјала. Модели материјала у еласто-пластичној области. Сценарија судара у шинском саобраћају. Захтеви чврстоће које конструкција у различитим сценаријима треба да испуни. Типови елеманта за апсорпцију кинетичке енергије у судару шинских возила. Концепција чела возила у циљу смањења последица судара. Заостали напони услед кочења железничких точкова папучама. Мере за смањење ризика од пуцања точкова. Жилавост лома и методе њеног мерење на узорцима из точкова шинских возила. Моделирање процеса формирања заосталих напона при кочењу папучама. Методе за мерење заосталих напона. Методе за репарацију точкова са недозвољено високим заосталим напонима.

садржај практичне наставе

Студент ради семинарски рад из изабране области у договору са предметним наставником и ментором докторске дисертације.

услов похађања

Претходно познавање конструкције шинских возила на нивоу мастер курса. Претходно завршен курс из науке о чврстоћи на нивоу мастер курса.

ресурси

Publikacije sa SCI liste

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 20

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 5
преглед и оцена семинарских радова: 10
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 10
рачунски задаци: 20
семинарски рад: 40
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

Milković, D., Merenje sila u dodiru točak-šina posredstvom šine, Mašinski fakultet, Beograd 2017.; Milutinović, D., Simić, G., Opterećenja i proračun točkova železničkih vozila, Mašinski fakultet, Beograd 2006.; Tanasković J., Pasivna bezbednost šinskih vozila, Mašinski fakultet, Beograd 2014.; Simić, G. Vagoni, Mašinski fakultet, Beograd 2013.;