Ракетни мотори

ID: 1383
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: Давидовић С. Никола
извођачи: Давидовић С. Никола, Иванов Д. Тони, Милош В. Марко
контакт особа: Давидовић С. Никола
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за ваздухопловство

извођења

циљ

Упознавање студената са ракетним моторима са чврстим и течном погонском материјом. Студенти се упознају са различитим врстама ракетних мотора, њиховим теоретским основама и перформансама. Експериментални део садржи демонстрацију рада мотора и одређивање брзине горења ракетног мотора са чврстом погонском материјом.

исход

Савладавањем студијског програма студент стиче предметно-специфичне способности: -познавање и разумевање рада ракетних мотора; -израчунавање перформанси ракетних мотора; -пројектовање геометрије ракетног мотора са чврстом погонском материјом;

садржај теоријске наставе

• Област примене ракетног погона • Типови ракетних мотора и метод функционисања • Перформансе идеалног ракетног мотора • Процеси у комори и млазнику • Реалне перформансе ракетног мотора са чврстом погонском материјом •Одређивање параметарске зависности брзине сагоревања у комори ракетног мотора са чврстом погонском материјом • Методологија пројектовања ракетног мотора са чврстом погонском материјом • Критеријум избора радног притиска у комори сагоревања • Основне конструктивне форме погонског пуњења • Унутрашња балистика ракетног мотора са чврстом погонском материјом • Одређивање аналитичког израза за топлотни флукс у комори и млазнику • Пренос топлоте и термичка заштита • Физички модел ерозивног сагоревања • Ракетни мотори са течном погонском материјом (карактеристике, конструкција и перформансе)

садржај практичне наставе

• Област примене ракетног погона -Анализа примене млазних мотора • Типови ракетних мотора и метод функционисања -Анализа изабраних у свету изведених ракетних мотора • Перформансе идеалног ракетног мотора -Нумерички пример израчунавања перформанси иделног ракетног мотора • Процеси у комори и млазнику -Нумерички пример израчунавања процеса у комори и млазнику • Реалне перформансе ракетног мотора са чврстом погонском материјом -Нумерички пример израчунавања перформанси реалног ракетног мотора •Одређивање параметарске зависности брзине сагоревања у комори ракетног мотора са чврстом погонском материјом -Демонстрација рада ракетног мотора са чврстом погонском материјом. Обрада резултата теста и одређивање закона брзине горења • Методологија пројектовања ракетног мотора са чврстом погонском материјом -Семинарски рад: Пројектовање ракетног мотора са чврстом погонском материјом • Критеријум избора радног притиска у комори сагоревања - Семинарски рад: Пројектовање ракетног мотора са чврстом погонском материјом • Основне конструктивне форме погонског пуњења - Семинарски рад: Пројектовање ракетног мотора са чврстом погонском материјом-избор геометрије погонског пуњења • Унутрашња балистика ракетног мотора са чврстом погонском материјом - Семинарски рад: Пројектовање ракетног мотора са чврстом погонском материјом-унутрашња балистика • Одређивање аналитичког израза за топлотни флукс у комори и млазнику -Семинарски рад: Пројектовање ракетног мотора са чврстом погонском материјом-пренос топлоте • Пренос топлоте и термичка заштита -Семинарски: Пројектовање ракетног мотора са чврстом погонском материјом-израчунавање температуре зида млазника • Физички модел ерозивног сагоревања -Семинарски: Пројектовање ракетног мотора са чврстом погонском материјом-ерозивна брзина горења

услов похађања

Нема неопходних услова за похађање предмета Ракетни Мотори

ресурси

1. Додатни материјали (писани изводи са предавања) 2. Лабораторија фирме ЕДеПро, Београд 3. Комерцијални програми за прорачун перформанси ракетних мотора

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 25
разрада и примери (рекапитулација): 5

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 5
лабораторијске вежбе: 10
рачунски задаци: 5
семинарски рад: 10
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 20
лабораторијска вежбања: 20
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 20
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 25

литература

Алемасов В.Е., Дрегалин А.Ф., Тишин А.П. Теория ракетных двигателей,1980.; Баррер М., Ракетные двигатели,1962.; Dieter T. Huzel, David H. Huang, Design of Liquid propellant rocket engines,1967.; Фахрутдинов И.Х., Котельников А.В., Конструкция и проектирование ракетных двигателей твердого топлива,1987.; Приручник за пројектовање сондажних ракета, Том 2, Б.Јојић, Ђ.Благојевић, А.Пантовић, В.Милосављевић,1978.;