Основе WEB пројектовања

ID: 1485
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Воротовић С. Горан
извођачи: Воротовић С. Горан
контакт особа: Воротовић С. Горан
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: презентација пројекта
катедра: катедра за ваздухопловство

извођења

  • 4. семестар, позиција 4

циљ

• Да полазник упозна значај и корист WEB-а и WEB-програмирања. • Да полазник прихвати неке од методологија припреме података за WEB. • Да направи основне WEB апликације за прихватање и приказивање података. • Стварање, упознавање и употреба Web презентације • Одређивање функционалности сопствене Web презентације

исход

Студент може: • да припреми, направи и прикаже сопствено умеће, • да одреди функционалност презентација на Web-у, • да припреми и реализује WEB апликацију, • да припреми и реализује једноставну WEB презентацију, • да у тимском раду припреми и реализује било коју Web презентацију.

садржај теоријске наставе

АРХИТЕКТУРА Web-а (Internet–Web; специфичност Web апликација, основе HTTP протокола, WAP протокол), ЈЕЗИК HTML, ЈЕЗИК XML ОСНОВЕ ЈAVA апстрактни Јava слој; Јava servleti и Јava appleti; мрежни протоколи) ПРОГРАМИРАЊЕ НА СТРАНИ КОРИСНИКА (Хијерархија, управљање догађајима и временском компонентом; увод у ASP) КОРИШЋЕЊЕ БАЗЕ ПОДАТАКА (JDBC, PHP, ASP; трансакцијски модели; дистрибуирана обрада; CORBA, RMI, DCOM) САСТАВЉАЊЕ WEB ДОКУМЕНАТА (дозвољени изрази; контрола уноса; тестирање; ауторски алати према W3C; критеријуми) WEB ДИЗАЈН (планирање, реализација, дизајн Web страница; типографија; уређивачки стил; графика; формати графичких датотека; мапа слике; мултимедија) ИНТЕЛИГЕНТНИ АГЕНТИ. СИГУРНОСТ (увод, архитектура, начини реализације, примена, сигурност на Web-у; сигуроносни протоколи; идентификација и верификација) О ПРОЈЕКТОВАЊУ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРИСТУПАЧНИМ ИНВАЛИДИМА (различити инвалидитети; визуелни, слушни, моторни и сазнајни инвалидитет; ограничења и упутства)

садржај практичне наставе

Анализа Web презентација на Интернету. Одређивање најоптималније Web презентације. Дефинисање личне презентације. Израда личне презентације и постављање и приказивање на локални сервер. Дискусија о предностима и манама употребљених алата. Слање порука у мрежи са примедбама осталим ауторима презентација. Обједињавања свих презентација и израде почетне стране. Одабир едитора за писање кода. Израда личне Web презентације. Форматирање докумената у HTML језику. Формирање листе.; креирање хипер-везе; адресирање; употреба слика; формирање табела (Table); оквири или зоне (frame);креирање образаца. Избор најоптимајнијег алата за израду Web апликација. Самостална израда задатака коришћењем:HTML, XML, XHTML,Java Script и Java. Приступање изради пројекта тимске Web презентације. Анализа циљева, сврхе и предвиђање проблема који могу да се јаве при изради Web презентације. Дефинисање профила корисника и захтева. План презентације. Макета презентације. Реализација пробне верзије Wеб презентације.

услов похађања

’дефинисано курикулумом студијског програма/модула’

ресурси

За успешно савладавање предмета, неопходно је коришћење уџбеника, упутства за израду пројекта, handout-а, Internet ресурса. ИТ опрема (одговарајући хардвер и софтвер) ИКТ, расположиво у лабораторији 457).

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 17
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 7
пројекат: 3
консултације: 0
дискусија/радионица: 3
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 2
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 3
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 5
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 10
пројекат: 20
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Č.Mitrović , S. Radojević: Osnove WEB projektovanja, Udžbenik: ISBN 978-86-7083-596-2, 164 str., pun kolor, graf.prikazi; A4 format, izdavač Mašinski fakultet, Beograd 2007;