Возила и животна средина

ID: 0874
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: Благојевић А. Иван
извођачи: Благојевић А. Иван, Митић Р. Саша
контакт особа: Благојевић А. Иван
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за моторна возила

извођења

циљ

Циљеви предмета су пружање увида у свеобухватне утицаје које возило и његово коришћење, као и возач имају на животну средину. Очување животне средине, односно минимизирање негативних утицаја које систем возило-возач-околина има на њу представља основу савременог развоја и коришћења возила. Самим тим, детаљнија анализа наведених утицаја кроз овај предмет чине предуслов креирања модерног инжењера не само из области возила већ и шире.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: - објасне појам потрошње горива и могућности за њено смањење; - анализирају утицаје возача на потрошњу горива; - идентификују и објасне штетне елементе издувне емисије моторних возила, начине њиховог настајања и последице, методе мерења и законска ограничења добијених вредности по компонентама; - препознају алтернативне погоне возила, као и алтернативна горива за моторна возила; - анализирају рад хибридног и електричног возила; - објасне утицај буке и вибрација на возилу; - препознају еколошки прихватљиве и савремене материјале који се користе у пројектовању и изради возила; - опишу процес рециклаже и животног циклуса возила.

садржај теоријске наставе

Уводна предавања односе се на значај и обим које возило и његово коришћење кроз производњу, транспорт и саобраћај има у савременом економско-социолошком окружењу. Следе га предавања која се осврћу на развој аутомобилске технике који је био условљен у великој мери и условима животне околине. Наредна предавања разврстана су по блоковима а према грубој подели на основне узрочно-последичне елементе утицаја возила и возача на животну средину: 1. потрошња горива; 2. издувна емисија; 3. хибридна и електровозила; 4. алтернативна горива; 5. бука и вибрације; 6. рециклажа и употреба савремених материјала у возилу. Завршна предавања предвиђена су за будуће трендове у пројектовању и експлоатацији возила са циљем унапређења очувања животне средине.

садржај практичне наставе

Извођењем практичне наставе студенти треба да сагледају и анализирају утицаје сложеног система возило-возач-околина на животну средину и то пре свега на потрошњу горива и издувну емисију. Кроз лабораторијске вежбе, коришћењем возила које омогућава аквизицију параметара рада мотора (возила), а за различите режиме вожње (брзине, убрзања и услова пута), добијају се подаци чијом обрадом кроз лабораторијске извештаје студенти долазе до одређених закључака. Осим тога, студенти сагледавају радне режиме хибродног и електричног возила и ефекте њихове употребе. Такође, практична настава сагледава се и у изради семинарског рада на задату тему.

услов похађања

Нема посебних услова.

ресурси

Моторно возило - аутомобил; Систем аквизиције података о раду мотора и возила; Хибридно возило; Електрично возило.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 25
разрада и примери (рекапитулација): 5

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 15
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 15
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 3
преглед и оцена семинарских радова: 4
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 4
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 4

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 10
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 20
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 40

литература

И. Благојевић, С. Митић: Возила и животна средина, Машински факултет Београд, 2017.; И. Благојевић: Потрошња и уштеда погонског горива моторних возила, Машински факултет Београд, 2016.;