Понашање брода на таласима

ID: 1431
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Рудаковић С. Стефан
извођачи: Бачкалов А. Игор, Рудаковић С. Стефан
контакт особа: Рудаковић С. Стефан
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за бродоградњу

извођења

циљ

Циљ предмета је да студент овлада материјом понашања брода на таласима (тзв. поморственошћу брода). У оквиру тога, неопходно је да савлада проблематику таласа на површини мора, и проблематику љуљања брода на мирној води, на регуларним и нерегуларним таласима.

исход

Студент треба да овалада материјом понашања брода на таласима (тзв. поморственошћу брода). У оквиру тога, неопходно је да савлада проблематику таласа на површини мора, и проблематику љуљања брода на мирној води, на регуларним и нерегуларним таласима.

садржај теоријске наставе

Љуљање брода на мирној води: Ваљање, понирање и посртање брода на мирној води. Сопствени периоди љуљања брода. Одређивање додатних маса и пригушења – стрип теорија, Лујсова ребра. Таласи на површини воде: Хидродинамичка теорија таласа. Стохастичка теорија таласа . Љуљање брода на регуларним таласима: Ваљање, понирање и посртање брода. Померање, брзине и убрзања тачака брода. Заливање палубе, излетање пропелера, слеминг. Додатни отпор брода на таласима. Утицај љуљања на путнике и посаду. Љуљање брода на нерегуларним таласима: Спектар љуљања брода на нерегуларним таласима, значајне и RMS вредности љуљања. Померања, брзине и убрзања тачака брода на нерегуларним таласима. Вероватноћа заливања палубе, излетања пропелера и слеминга. Додатни отпор. Утицај на путнике и посаду. Критеријуми поморствености. Могућност смањења љуљања. Стабилизатори љуљања.

садржај практичне наставе

Вежбе прате наставу с практичним примерима (задацима)из поморствености брода. Прорачунава се ваљање, понирање и посртања брода на мрној води, одређивања додатних маса и пригушења брода, ваљања, понирања и посртања брода на регуларним таласима и нерегуларним таласима. У оквиру вежби студенти самостално раде и пројекат Поморствености брода, у коме (за брод чије су линије, дијаграмски лист, стабилитет и наплављивост израдили у оквиру предмета Пловност и стабилитет брода 1 и 2) прорачунавају понирање и посртање брода при пловидби ка регуларним и нерегуларним таласима.

услов похађања

Положен предмет Пловност и стабилитет брода 2.

ресурси

[1] Хофман, М., Писани изводи из предавања (handouts). [2] Програм за прорачун понашања на таласима SEAWAY.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 20
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 10
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 5
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 10

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 70
услов за излазак на испит (потребан број поена): 15

литература

Hofman, M., Ponašanje broda na talasima, Mašinski fakulte u Beogradu, I izdanje, 2020; Lewis, Edward V. (editor), Principles of Naval Architecture, Part 3, SNAME, 1987; A.R.J.M.LLoyd: Seakeeping - Ship Behaviour in Rough Weather, 1998; Lewandowski, E., The Dynamics of Marine Craft, World Scientific, 2004.;