Теорија вуче

ID: 1185
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Танасковић Д. Јован
извођачи: Лучанин Ј. Војкан, Танасковић Д. Јован
контакт особа: Танасковић Д. Јован
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за шинска возила

извођења

  • 5. семестар, позиција 4

циљ

Стицање знања у пројектовању, изради и експлоатацији шинских возила, пројектовању железничких пруга и организацији железничког саобраћаја. Упознавање студената са: - Силама које делују на шинско возило, - Методама прорачуна вучне силе, силе отпора и силе кочења као и брзине савременим рачунарским алатима, - Методама одређивања оптималних услова кретања шинских возила, - Начинима решавања пректичних проблема везаних за кретање шинских возила и конфигурацију пруге.

исход

По успешном завршетку овог курса студенти би требало да буду оспособљени да: - разликују основне конструкционе целине вучних возила; - укратко опишу улогу и начин функционисања преносника снаге и компонената; - препознати основне типове спојница и упоредити карактеристике; - опишу и разликују отпоре вуче; - изводе прорачун отпора вуче и вучне силе; - препознају значај примене одговарајућих правилника и стандарда у области вуче возова.

садржај теоријске наставе

Kарактеристике железничког траспорта, Анализа утицајних фактора у процесу остварења вучне силе, Процес остварења вучне силе - Приањање као услов реализације вучне силе, Вучна карактеристика возила за велике брзине, Вучна карактеристика возила са дизел мотором, Основне карактеристике преносника за шинска возила, Вучна карактеристика електричних возила, Силе отпора при кретању воза - Основни и додатни отпори, Отпори возова за велике брзине, Сила кочења воза - Карактеристике процеса кочења и Једначина кретања воза.

садржај практичне наставе

Практична настава, аудиторне вежбе (Упознавање са примерима из области савременог шинског транспорта, Рекапитулација пређеног градива из предмета неопходних за савладавање предмета (механика, машински елементи и електротехника), Примена рачунарских алата за решавање проблема из вуче возова, Додир точак-шина, Релативна брзина точка у односу на шину, Силе на ободу точка и на месту додира точак-шина, Основни облици вучних карактеристика, Приањање као услов реализације вучне силе, Основни облици вучних карактеристика код дизел возила и електричних возила, Силе отпора при кретању воза, Задатак (Израда вучне карактеристике дизел возила са механичким и хидрауличним преносником, Израда вучне карактеристике дизел возила са електричним преносником, Израда вучне карактеристике електричних возила, Аналитичко одређивање силе отпора при кретању воза, Решавање диференцијалне једначине кретања воза), Дискусија и радионица.

услов похађања

Уписана трећа година студија.

ресурси

Уџбеник и литература која је доступна у библиотеци и скриптарници факултета; Интернет ресурси (KOBSON).

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 9
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 15
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 6
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 5
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 20
семинарски рад: 5
пројекат: 0
завршни испит: 35
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Танасковић Ј., Основе железничког машинства, Универзитет у Београду Машински факултет, Београд, 2022.; Andreas Steimel, Electric Traction - Motive Power and Energy Supply, Oldenbourg Industrieverlag Munich, 2008. ; Brenna M., Foiadelli F., Zaninelli D., Electrical Railway Transportation Systems, IEEE PRESS, Wiley, 2018.; Лучанин, В., Теорија вуче, Универзитет у Београду Машински факултет, Београд, 1996.;