Инжењерске комуникације

ID: 1518
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Бенгин Ч. Александар
извођачи: Бенгин Ч. Александар, Росић Витас Б. Маја
контакт особа: Бенгин Ч. Александар
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: презентација пројекта
катедра: катедра за ваздухопловство

извођења

  • 2. семестар, позиција 2

циљ

• Схватање важности и стицање основа вештине у припреми и извођењу комуникација са различитим комитентима (руководством, стручним службама, колегама и клијентима). • Увод у стварање, упознавање и употребe инжењерске документација. Рачунарска обрада документације. • Препознавање основних функционалних целина у предузећима, и упознавање међусобне комуникације тих целина. • Упознавање са основним документима која карактеришу пословање предузећа. Припрема за рачунарску обраду тих докумената.

исход

Стечено знање омогућава: • да слушалац припреми, направи и прикаже сопствено умеће. • да слушалац припреми, направи и прикаже извештај о обављеном послу. • да слушалац припреми, изведе и руководи са презентацијом, дискусијом. • да слушалац препозна основне функционалне целине у предузећу, и уочи међусобну зависност. • да слушалац препозна основну документацију у предузећу, и • да слушалац припреми основну документацију за рачунарску обраду.

садржај теоријске наставе

Koмуникација (орална и писмена; параметри; примена рачунара у комуникацији). Организовање комуникације (структурa и садржај; дефинисање, вредновање и управљање информацијама; организовање идеја и чињеница). О говору (глас и говор тела; публика и управљање питањима; скуп и управљањем дискусијом). Инжењерска документација (уговори, понуде, CV, рачуни, фактуре, технолошка документација, извештаји). Предузеће као генератор информација (организационе целине малих и средњих предузећа; залихe; нормативи; kњиговодствo). О неким документима (залихe; складишна листа; картица материјала). О шифарским системима (дефинисање и примена; бар код; паралелни шифарски систем; примена у залихама). BOM (модуларна, хијерархијска, двонивовска, генеричка саставница; добијањe саставнице). Архивирање, слање, заштита документације (број копија, место чувања; слање докуметације; криптовање). О презентацији (прикупљање, обрада, одабир информација; организација и планирање презентације).

садржај практичне наставе

Практичне вежбе се састоје у упознавању стварања техничке документације и докумената за комуникацију. Користи се такође одговарајући софтвер. Израда два пројекта CV и презентације о неком проблему са информационих технологија су суштина практичне наставе.

услов похађања

Без предуслова.

ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 25
разрада и примери (рекапитулација): 5

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 15
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 5
пројекат: 10
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 2
преглед и оцена пројекта: 5
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 3
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 15
лабораторијска вежбања: 15
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 15
пројекат: 20
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Nenadić G., Janičić P. i Samardžić A., LATEX 2ε za autore. Kompjuter biblioteka, 2003, elektronsko izdanje; Grätzer G., Practical LaTeX, Springer, 2014.; Kottwitz S., LaTeX Beginner's Guide: Create visually appealing texts, articles, and books for business and science using LaTeX, 2nd Edition, Packt Publishing, 2021.; Griffiths F. D., Higham J. D., Learning LaTeX, 2nd Edition, SIAM-Society for Industrial and Applied Mathematics, 2016.;