Механика лома и интегритет конструкција

ID: 1446
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Милошевић З. Ненад
извођачи: Милошевић З. Ненад, Радаковић Ј. Зоран, Седмак С. Александар
контакт особа: Милошевић З. Ненад
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за технологију материјала

извођења

циљ

Циљеви предмета су да студенти, после одслушане теоријске наставе из мехнике лома, као и максималним ангажовањем у практичној настави (кроз лабораторијске вежбе, израду рачунских задатака, израду семинарских радова идр.), постану компетентни у области интегритета конструкција и стекну одговарајуће академске вештине, а такође развију и креативне способности и овладају специфичним практичним вештинама потребним за обављање професије.

исход

Савладавањем студијског програма, предвиђеног планом и програмом предмета, студент је способан да решава конкретне проблеме интегритета конструкција, као и да сагледа евентуалне последице до којих може да дође у случају лоших решења. Студент је такође способан да повезује стечена знања из ове области са другим областима и примењује их у пракси.

садржај теоријске наставе

Теоријска настава: Увод. Основе механике лома. Напони и деформације у телу са прслином. Линеарно еластична и еласто-пластична механика лома. Параметри механике лома. Фактор интензитета напона, отврање врха прслине, Ј интеграл. Примена механике лома на процену интегритета конструкција. Заварени спој као место настанка прслина. Интегритет заварениих конструкција. Процене у домену еластичности и еласто-пластичности. Сила раста прслине у односу на криве отпроности материјала.

садржај практичне наставе

Практична настава: Одређивање параметара механике лома у еластичној и еласто-пластичној области. Експерименталне, нумеричке и аналитичке методе. Стандардни поступци мерења параметара механике лома, као својства материјала. Дијаграм анализе лома и његова примена на заварене спојеве и конструкције. Процена интегритета задате конструкције применом свих стечених знања.

услов похађања

неопходни:Машински материјали 1 и 2, Отпорност материјалa, Механика, Основи отпорности конструкција

ресурси

[1] Писани изводи са предавања (handouts)

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 10
лабораторијске вежбе: 5
рачунски задаци: 10
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 5
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 4
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 4
тест са оцењивањем: 4
завршни испит: 3

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 30
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 35
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

А.Седмак, Примена механике лома на процену интегритета конструкција, 2003. монографија, Машински факултет, Београд.; Н. Милошевић, Изводи са предавања, 2022. електронска верзија, Машински факултет Београд.;