Информационе технологије у медицини

ID: 1344
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Јефтић Д. Бранислава
извођачи: Јефтић Д. Бранислава
контакт особа: Јефтић Д. Бранислава
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за биомедицинско инжењерство

извођења

циљ

Упознавање студената са фундаменталним принципима примењених информационих технологија у медицини у циљу проучавања битних карактеристика имплементација нових технологија у медицини. Симулација реалних проблема и специфичних захтева имплементације логичких структура у оквиру болнице, даљинске дијагностике и анализе биолошких структура на молекуларном нивоу.

исход

По успешном завршетку овог курса, требало би да студенти буду оспособљени да: •Праве разлику између грана софтверског инжењеринга, као и да разликују који део развоја информационих система покрива која грана софтверског инжењеринга •Дефинишу специфичности медицинских информационих система и начина њиховог пројектовања •Примењују стечена знања за креирање модела једноставних и средње сложених медицинских информационих система •Адекватно анализирају потребе, делове и захтеве за креирање информационог система за дати проблем •Креирају скуп модела који дефинише један медицински информациони систем •Креирају потребну документацију и моделе за израду-конструкцију медицинских информационих система

садржај теоријске наставе

Информациони системи, однос корисник-информациони систем, информациони системи у медицини, структура информационих система у медицини. Информациони системи болница, врсте, инфраструктура, развој. Клинички информациони системи, дефинисање, структура, проблематика развоја модула система и њихово коегзистентно функционисање. Лабораторијски информациони системи, дефинисање, структура, захтеви, модуларност. Подсистеми информационих система у медицини, подршка главним системима. Менаџерски информациони системи, дефиниција, структуре, захтеви у оквиру медицинских установа. Регионални информациони системи, структура, стандардизација података и комуникације међу медицинским установама. Перспектива развоја информационих система у медицини, тренутни трендови, електронска здравствена књижица. Телемедицина, софтвер, хардвер, тренутни правци развоја.

садржај практичне наставе

Анализе постојеће документације и пројектовање нове основне информационе документације, њених токова и обраде у здравственим системима (дом здравља, болница, клинички центар, здравствени систем).

услов похађања

Нема.

ресурси

1. Писани материјал са предавања (handouts).

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 15
лабораторијске вежбе: 10
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 5
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 5
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 5
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 40
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 20
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 40

литература

Y. Zhang, Health Information Science, Book Series, Springer, 2018-2022; B. Dixon, Health Information Exchange, 2nd ed., Elsevier, 2022; J. Bronzino, D. Peterson, The Biomedical Engineering Handbook, 4th ed, CRC Press, 2015;