Информациона интеграција пословних функција

ID: 1487
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Воротовић С. Горан
извођачи: Воротовић С. Горан
контакт особа: Воротовић С. Горан
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за ваздухопловство

извођења

  • 5. семестар, позиција 5

циљ

•Пројектовање и управљање интегрисаног пословног дигиталног предузећа /фабрике, у складу са пословним перформансама интегрисаног предузећа, •Стицање знања, вештина и компетенције о информационој и функционалној интеграцији предузећа, •Интеграција инжењерских, производних и пословних активности, •Учење о пословним перформансама интегрисаног предузећа, •Стручно оспособљавање за коришћење комерцијалног софтвера за управљање производњом, •Примена нових информационо-комуникационих технологија.

исход

Стечено знање омогућава да студент: •Разуме функционисање интегрисаног пословног предузећа / фабрике, •Примењује нове информационо-комуникационе технологије, •Критички посматра производно пословне системе и процесе, •Пројектује компјутеризоване активности, процесе и системе, •Усваја нове методе учења и пројектовања, •Развија когнитивне особине креативног инжењера информатике, •Учествује у пројектним тимовима студената и експерата, •Способан је да води пословне разговоре са пословним партнерима.

садржај теоријске наставе

Лекција 1. •Модел информационе и функционалне интеграције предузећа. •Модел ESPRIT CIMOSA референтне отворене архитектуре информационо-комуникационих система. Лекција 2. •Кибернетска дефиниција пословног система. •Кибернетска дефиниција процеса пословања и домена пословања. Лекција 3. •Теорија за пројектовање интегрисаног дигиталног предузећа/фабрике. •CIMOSA функционални ентитети и трансфер информација по нивоима пословања. Лекција 4. •Моделирање за интеграцију предузећа и дигитални опис пословања. •Моделирање образовно-пословног окружења интегрисаног предузећа. Лекција 5. •Инжењерска база података / знања и стандардни интерфејси. •Пројектовање техничких система, производа и технологија. •Документација и електронска размена информација. Лекција 6. •Менаџмент ланцем снабдевања са информационом интеграцијом пословних партнера. •Оптимални проток послова кроз секторе и погоне. •Управљање током и складиштењем материјала. Лекција 7. •Информациони ток и интегрисано пословање алатима. •Флексибилне технолошке ћелије, системи и производни погони. •Интегрисано одржавање и дијагностика. Лекција 8. •Интегрисани систем обезбеђивања квалитета. •Алокација расположивих ресурса. •Мулти-критеријумско доношење одлука. •Процедуре квалитета. •Стандарди квалитета. Лекција 9. •Технологија иновација у пословању. •Инжењерство и реинжењеринг система и процеса пословања. •Управљање трошковима. •Информационо-комуникациона инфраструктура интегрисаног предузећа. Лекција 10. •Развој и животни циклус пословног система. •Пословне перформансе интелигентног пословања дигиталног предузећа. •Пословни профил и маркетинг предузећа/индустрије. •Анализа резултата (исхода) учења предмета. •Припрема и упутства за испит.

садржај практичне наставе

Састоји се из аудиторних, лабораторијских вежби које прате садржај предмета. •Информациона интеграција производно-пословног предузећа. •Системи за управљање компјутеризованим активностима интегрисаног предузећа. •Бизнис профил производног предузећа. •Информациона и функционална интеграција пословног предузећа. •Студенти обављају професионални тренинг у некој од индустрија Србије или на стручној екскурзији у иностранству.

услов похађања

•без условљавања претходно положеним испитима.

ресурси

•Слушаоцима је доступан лиценциран software у поседу факултета. •Слушаоцима је доступан freeware software. •Поседовање најједноставније PC конфигурације.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 4
рачунски задаци: 6
семинарски рад: 8
пројекат: 10
консултације: 0
дискусија/радионица: 2
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 1
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 1
преглед и оцена семинарских радова: 2
преглед и оцена пројекта: 2
колоквијум са оцењивањем: 2
тест са оцењивањем: 2
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 15
лабораторијска вежбања: 10
рачунски задаци: 10
семинарски рад: 10
пројекат: 15
завршни испит: 35
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Спасић, Ж., Информациона интеграција пословних функција, Уџбеник, Машински факултет, Београд, 2008.; Спасић, Ж., Интегрисани систем квалитета дигиталног универзитета, Монографија, Машински факултет, Београд, 2007.; Спасић, Ж., Недељковић, М., Бошњак, С., Обрадовић, А., Машински факултет Универзитета у Београду – Мисија на путу ка европским интеграцијама, Монографија, Машински факултет, Београд, 2003; Машински факултет Београд: Алумни Фонд Машинског факултета – αМЕβ, Уредници Ж. Спасић и М. Недељковић, Б. Росић, Ч. Митровић, Саопштења Другог Алумни конгреса, Београд, 2007.;