Програмирање

ID: 7065
врста предмета: академско-општеобразовни
носилац предмета: Лазовић М. Горан
извођачи: Лазовић М. Горан
контакт особа: Лазовић М. Горан
ниво студија: информационе технологије у машинству
ЕСПБ: 10
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за математику

извођења

циљ

Главни циљ овог предмета је упознавање студената са концептима структурног и процедуралног програмирања, укључујући алгоритме, типове података, управљачке структуре и функције. Као основа користи се програмски језик C.

исход

Студенти ће бити у стању да дизајнирају, имплементирају, тестирају, отклањају грешке и документују C програме у савременом развојном окружењу. Надаље, студенти усвајају основне концепте програмских језика и развијају вештине решавања проблема на рачунару, тако да ће бити у стању да самостално унапређују своја знања из области програмирања.

садржај теоријске наставе

Синтакса и семантика програмских језика. Променљиве и типови података. Оператори и изрази. Улаз/излаз података. Управљачке структуре. Функције. Показивачи и аритметика показивача. Структуре уније и набрајања. Токови података. Организација програма, препроцесор.

садржај практичне наставе

Аудиторне и лабораторијске вежбе подразумевају активно коришћење рачунара и кроз погодне програмске проблеме прате садржај предмета.

услов похађања

Нема услова за похађање наставе

ресурси

Рачунарска сала

фонд часова

укупан фонд часова: 120

активна настава (теоријска)

ново градиво: 40
разрада и примери (рекапитулација): 20

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 30
лабораторијске вежбе: 10
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 10
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 10

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 50
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 40

литература

Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie; Programski jezik C; CET; 2003; Ласло Краус; Програмски језик C са решеним задацима; Академска мисао; 2014; Ласло Краус; Решени задаци из програмског језика C; Академска мисао; 2014;