Пропулзија брода

ID: 0956
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Симић П. Александар
извођачи: Симић П. Александар
контакт особа: Симић П. Александар
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за бродоградњу

извођења

циљ

Упознавање са типовима бродских пропулзора (специфичности, предности и мане, избор најбољег типа пропулзора). Практична обука треба да оспособи кандидата да одабере/испројектује најповољнији пропулзор применом уобичајених инжењерских метода. Примена рачунара у избору пропулзора. Стицање неопходног знања за одређивање потребне снаге бродског мотора.

исход

Познавање разних типова бродских пропулзора, а посебно пропелера. Познавање њихових предности и мана. Познавање концепта пројектовања бродских пропелера применом уобичајених инжењерских метода. Оспособљеност за одређивање потребне снаге бродског мотора.

садржај теоријске наставе

Студент се упознаје са међусобним утицајем трупа брода и пропелера, заједничким радом пропелера и мотора, типовима пропелера, и коначно избором/пројектовањем пропелера применом уобичајених инжењерских метода. Објашњавају се и основни елементи неопходни за спровођење пробних вожњи. Проучавају се и моделска испитивања како би студент стекао неопходно знање да наручи, односно протумачи резултате истих. Коначно, студент се упознаје и са разним врстама пропулзора који више или мање базирају на пропелеру (рецимо, пропелер у сапници), као и онима који се од ових знатно разликују и који се уграђују код релативно неуобичајених типова бродова или на чамцима (на пример, водомлазни пропулзор). Помиње се и пренос снаге од мотора до пропулзора од чега зависи и избор (тип) самог пропулзора.

садржај практичне наставе

У оквиру практичне наставе, поред уобичајених рачунских задатака који прате поједина поглавља теоријске наставе, тежиште је на изради самосталног пројекта (који се наставља на пројект из предмета Отпор брода). Пројект се, укратко, састоји у спровођењу прорачуна применом уобичајених инжењерских метода (неки од њих и уз употребу рачунара), с циљем да се одабере/испројектује оптималан пропелер, односно одабере адекватан бродски мотор. Поред горњег, потребно је урадити и технички цртеж пропелера.

услов похађања

Неопходно је да је студент положио предмет: Отпор брода

ресурси

1. Писани изводи са предавања 2. Упутство за израду пројекта 3. Интернет ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 10
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 10
семинарски рад: 0
пројекат: 10
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 10
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 35
завршни испит: 60
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

E. Lewis,(editor): Principles of Naval Architecture (Chapter VI – Propulsion), SNAME, Jersey City, 1988. ; SNAME’s Principles of Naval Architecture Series: Propulsion, Justin E. Kerwin and Jacques B. Hadler, 2010.; A. F. Molland, S. R. Turnock and D. A. Hudson, Ship resistance and propulsion, Cambridge University Press, 2017.; John Carlton, Marine Propellers and Propulsion, Butterworth-Heinemann, 2012.; Sv. AA. Harvald: Resistance and Propulsion of Ships, John Willey & Sons, 1983.;