Чврстоћа брода 1

ID: 1015
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Момчиловић В. Никола
извођачи: Момчиловић В. Никола
контакт особа: Момчиловић В. Никола
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за бродоградњу

извођења

циљ

Објашњење свих видова попуштања бродске конструкције и дефинисање њених граничних стања. Објашњење глобалних упрошћења математичког модела трупа брода и концепта прорачуна његове чврстоће аналитичким и нумеричким методама.

исход

1. Детаљно познавање концепта прорачуна чврстоће трупа брода у савременој бродограђевној пракси. 2. Оспособљеност за практичну примену аналитичких метода науке о чврстоћи у директном прорачуну бродских конструкција и анализи и осавремењивању правила за градњу бродова класификационих друштава.

садржај теоријске наставе

У теоријском делу наставе студент се упознаје са различитим видовима попуштања бродске конструкције и њеним граничним стањима. Разматрају се основна оптерећења трупа и објашњава њихова класификација на статичка, квазистатичка и динамичка. Објашњава се основни концепт анализе примарног, секундарног и терцијарног одзива структуре и условна подела тих прорачуна на уздужну, попречну и локалну чврстоћу. Проучавају се пре свега аналитичке и неке нумеричке методе прорачуна греда, решетки, неоребрених и оребрених плоча бродске конструкције. Објашњава се глобални концепт одговарајућих математичких модела трупа брода, упрошћења која је неопходно применити у циљу примене аналитичких метода, ограничења таквог приступа анализи и алтернативне нумеричке методе којима се та ограничења могу превазићи.

садржај практичне наставе

У практичном делу се кроз израду рачунских задатака студенти оспособљавају за самосталне прорачуне савијања и извијања греда и раванских решетки бродске конструкције и анализу савијања и проверу стабилности неоребрених плоча и оребрених панела структуре трупа. У савременој инжењерској пракси ове вештине су неопходне како у директним прорачунима чврстоће трупа тако и у конципирању полуемпиријских формула у правилима за градњу бродова класификационих друштава.

услов похађања

Дефинисано курикулумом студијског модула.

ресурси

1. Решени рачунски примери. 2. Правила за градњу бродова различитих класификационих друштава.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 17
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 13
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 5
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 50
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 45
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

M. Моток: Чврстоћа брода, MФ, Београд, 2005.; J. Хлитчијев: Поглавља из прорачуна бродских констуркција, MФ, Београд, 1972.; Ј. К. Paik: Ultimate Limit State Analysis and Design of Plated Structures, John Wiley & Sons, 2018.; O. F. Hughes and Ј. К. Paik: Ship Structural Analysis and Design, SNAME, 2010.; ***: Ship Design and Construction, Vol I, SNAME, 2003.;