Аеродинамика великих брзина

ID: 0950
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: Костић А. Иван
извођачи: Костић А. Иван, Костић П. Оливера
контакт особа: Костић А. Иван
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за ваздухопловство

извођења

циљ

Циљ предмета је упознавање студената са основним појмoвима из области аеродинамике великих брзина. Акценат је на окозвучним и надзвучним проблемима струјања. Анализирају се проблеми опструјавања (аеродинамичко обликовање надзвучних аеропрофила, крила као и узгонске конфигурације летелице у целини) и проблеми прострујавања (надзвучни уводници, млазници и дифузори).

исход

Након одслушаног и положеног предмета студент треба да буде у могућности да разуме основне појмове и проблеме којима се бави аеродинамика у области окозвучних и надзвучних брзина. Очекује са да студент уме да примени стечена знања из ове области на решавање практичних инжењерских проблема.

садржај теоријске наставе

У теоријском делу наставе излажу се следеће теме: класификација струјања и моделирање струјног поља (једначина Navier-Stokes-а, Euler-а, потенцијала, малих поремећаја, Prandtl-Glauert-а и Laplace-а). Сингуларитети и дисконтинуитети у струјном пољу. Метод карактеристика и конична струјна поља. Аеропрофил у окозвучном и надзвучном струјном пољу (линеарна теорија аеропрофила и теорије вишег реда). Крило у окозвучном и надзвучном струјном пољу (утицај крајева крила, утицај стрела крила, делта крила, надзвучна и подзвучна нападна ивица крила). Компјутерска анализа узгонских конфигурација комплетних летелица у окозвучном и надзвучном домену струјања. Уводници, млазници и дифузори.

садржај практичне наставе

У практичном делу наставе демонстрирају се нумерички примери из наведених области. Практични рад студената реализује се кроз виртуелну радионицу, доступну 24 сата (програм МOODLE). У радионици студентима су доступне писане белешке професорових предавања, задаци за вежбу и тестови. Практични део наставе обухвата и израду три пројектна задатка. Сваки студент ради индивидуално, а услов за излазак на завршни испит је комплетирање најмање два од три пројектна задатка.

услов похађања

Одслушан предмет Примењена аеродинамика, или предмет из области механике флуида који пружа задовољавајуће предзнање (уз сагласност професора).

ресурси

У оквиру предмета отворена је виртуелна радионица на интернету. На првом часу студенти се уписују и обучавају за рад (програм Мооdle). У оквиру радионице приступа се изводима са предавања и вежби, упутству за израду пројекта, интернет ресурсима, итд.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 10
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 10
семинарски рад: 0
пројекат: 10
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 5
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 5
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 30
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 25

литература

И. Костић, О. Костић: Аеродинамика великих брзина, скрипта, Машински факултет, Београд, 2023.;