Основи теорије коначних елемената

ID: 7044
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Буљак В. Владимир
извођачи: Балаћ М. Игор, Буљак В. Владимир
контакт особа: Буљак В. Владимир
ниво студија: информационе технологије у машинству
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за отпорност конструкција

извођења

циљ

Циљ овог курса је да упозна студенте са основама теорије коначних елемената. На почетку курса студенти се упознају са значењем и формирањем математичких модела приликом симулација физичких појава. Основи кораци формирања слабе форме решења биће показани у контексту Методе коначних елемената. Биће показано формирање матрице крутости за једноставније, линијске коначне елементе. У овкиру курса студентима ће бити презентовано и коришћење ове Методе у оквиру неких од популарнијих софтвера.

исход

Након успешно савладаног градива студенти ће вити у стању да: Спроводе елементарне аналите методом коначних елемената у неком од комерцијалних софтвера; напишу свој комјпутерски програм за анализу методом коначних елемената типа штапа; разумеју основне кораке које је неопходно спровести приликом извођења прорачуна методом коначних елемената; тумаче резултате напонско деформационе анализе у оквиру статичких проблема.

садржај теоријске наставе

У оквиру теоријске наставе студентима ће на елементарним примерима бити показано на који начин се формирају математички модели различитих физичких појава. На детаљан начин биће презентовано формирање нумеричких модела применом Методе коначних елемената, као и формирања слабе форме решења. Формирање матрице крутости за појединачни елемент биће показано на примерима коначних елемената типа штапа. Основни принцип састављања глобалне матрице крутости биће приказан на једноставним примерима.

садржај практичне наставе

У оквиру практичне наставе студенти ће писати своје програме за формирање матрице крутости за појединачни елемент, као и за формирање глобалне матрице крутости. Студенти ће такође спроводити елементарне анализе у оквиру комерцијалног софтвера.

услов похађања

Положен испит из предмета: Основа механике материјала, Дискретна математика, Нумеричка анализа.

ресурси

Thomas Hugher, "The Finite Element Method: Linear Static and Dynamic Finite" J. N. Reddy, "Introduction to the Finite Element Method" Olek C Zienkiewicz e Robert L Taylor, "The Finite Element Method for Solid and Structural Mechanics"

фонд часова

укупан фонд часова: 60

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 20
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 2
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 2
преглед и оцена пројекта: 2
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 2
завршни испит: 2

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 5
семинарски рад: 5
пројекат: 10
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 50

литература

Thomas Hugher, "The Finite Element Method: Linear Static and Dynamic Finite"; J. N. Reddy, "Introduction to the Finite Element Method"; Olek C Zienkiewicz e Robert L Taylor, "The Finite Element Method for Solid and Structural Mechanics";