Погонски и ходни системи возила

ID: 1334
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Митић Р. Саша
извођачи: Благојевић А. Иван, Митић Р. Саша, Ракићевић Б. Бранислав
контакт особа: Митић Р. Саша
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: презентација пројекта
катедра: катедра за моторна возила

извођења

циљ

Овладавање знањима и вештинама потребним за сагледавање и разумевање проблематике која се односи на пројектовање и прорачун система на возилу одговорних за пренос снаге, као и система за ослањање и управљање и њиховог утицаја на карактеристике и понашање возила.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду способни да: Објасне поступак прорачуна преносника снаге, као и система за ослањање и управљање моторних возила; Изврше прорачун преносника снаге, као и система за ослањање и управљање моторних возила; Анализирају могућности предвиђања утицаја новопројектованих решења погонских и ходних система на перформансе возила; Користе савремене инжењерске алате; Примене стечену логику кроз самостални прорачун одговарајућег система за дати пројектни задатак

садржај теоријске наставе

Теоријска настава се састоји из следећих целина: Пројектовање и прорачун механичких преносника снаге (мењачких и допунских преносника, зглобних преносника, погонских мостова); Пројектовање и прорачун хидродинамичких и хидростатичких трансмисија; Функционално-конструктивне карактеристике ходних система на возилу (системи за ослањање и кретачи); Карактеристична извођења и њихове специфичности; Утицај ходних система на подужну, бочну и вертикалну динамику возила; Кинематско-геометријске карактеристике система за ослањање и управљање и њихов утицај на дистрибуцију меродавних сила и понашање возила.

садржај практичне наставе

Практична настава се састоји од израде самосталног пројекта за сваку од набројаних целина. Где год је изводљиво, самостални пројекти се раде на рачунару, у одговaрајућим софтверима.

услов похађања

Без посебних услова.

ресурси

Рачунари са одговарајућим софтверским пакетима, експонати система, склопова и возила, као и њихови електронски прикази.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 25
разрада и примери (рекапитулација): 5

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 5
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 20
консултације: 0
дискусија/радионица: 5
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 10
колоквијум са оцењивањем: 3
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 2

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 30
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 40

литература

Митић С.: Скрипте са предавања, 2023.; Ракићевић Б.: Скрипте са предавања, 2023.; Благојевић И.: Пројектовање система ослањања и управљања - скрипта са предавања, 2023.;