Форензичко инжењерство - посебна поглавља

ID: 3545
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Поповић М. Владимир
извођачи: Митић Р. Саша, Поповић М. Владимир
контакт особа: Поповић М. Владимир
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени+усмени

извођења

циљ

Студент се обучава, оспособљава и квалификује за примену метода форензичког инжењерства и бављење истраживањем у предметној области, посебно у области моторних возила, што обухвата анализу и реконструкцију саобраћајних удеса, процену штете на возилу и процену вредности возила. Студенту ће, зависно од интересовања, на располагању бити и аналогне методе примењене у другим областима машинске технике.

исход

Општи: анализе, синтезе, предвиђања решења и прогнозе последица; овладавање методама, поступцима и процесима истраживања; развој критичког и самокритичког мишљења и приступа; примена знања у пракси; развој професионалне етике. Предметно-специфични: овладавање знањем у наставној области; решавање конкретних проблема; повезивање знања из разних области; праћење и примена новина у струци; употреба стечених знања.

садржај теоријске наставе

Организована је по методолошким блоковима зависним од ближег интереса кандидата. Први блок: општа знања о форензици и форензичком инжењерству, односно анализи отказа техничких система, њиховим узроцима и последицама, са посебним освртом на примену у области аутомобилске технике. Други блок: Промене стања возила и методе процене вредности. Трећи блок: Откази возила и компонената, односно удеси који доводе до штете на возилима. Четврти блок: Технологије процене штете и трошкoви оправке. Пети блок: Анализа узрока саобраћајних удеса у којима учествују возила, са елементима вршења увиђаја и реконструкције.

садржај практичне наставе

Организована је у виду рада на изради студије случаја примене одабраних метода форензичког инжењерства.

услов похађања

Без посебних захтева.

ресурси

1. Учионица 2. Књига другог аутора 3. Књиге на страном језику 4. Друга литература 5. ИТ хардвер 6. ИТ софтвер

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 20

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 10
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 70
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 40

литература

R.K. Noon, Forensic Engineering Investigation, CRC Press, Boca Raton, 2001.; M. Huang, Vehicle Crash Mechanics, CRC Press, Boca Raton, 2002.; D.E. Struble, Automotive Accident Reconstruction - Practices and Principles, CRC Press, Boca Raton, 2014.;