Форензичко инжењерство - посебна поглавља

ID: 3545
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Поповић М. Владимир
извођачи: Алексендрић С. Драган, Благојевић А. Иван, Васић М. Бранко, Митић Р. Саша, Поповић М. Владимир
контакт особа: Поповић М. Владимир
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени+усмени

извођења

  • 3. семестар, позиција 1

циљ

Студент се обучава, оспособљава и квалификује за примену метода форензичког инжењерства и бављење истраживањем у предметној области, посебно у области моторних возила, што обухвата анализу и реконструкцију саобраћајних удеса, процену штете на возилу и процену вредности возила. Студенту ће, зависно од интересовања, на располагању бити и аналогне методе примењене у другим областима машинске технике.

исход

Општи: анализе, синтезе, предвиђања решења и прогнозе последица; овладавање методама, поступцима и процесима истраживања; развој критичког и самокритичког мишљења и приступа; примена знања у пракси; развој професионалне етике. Предметно-специфични: овладавање знањем у наставној области; познавање и разумевање наставне области и струке; решавање конкретних проблема; повезивање знања из разних области; праћење и примена новина у струци; употреба стечених знања.

садржај теоријске наставе

Организована је по методолошким блоковима зависним од ближег интереса кандидата. Први блок: општа знања о форензици и форензичком инжењерству, односно анализи отказа техничких система, њиховим узроцима и последицама, са посебним освртом на примену у области аутомобилске технике. Други блок: Промене стања возила и методе процене вредности. Трећи блок: Откази возила и компонената, односно удеси који доводе до штете на возилима. Четврти блок: Технологије процене штете и трошкoви оправке. Пети блок: Анализа узрока саобраћајних удеса у којима учествују возила, са елементима вршења увиђаја и реконструкције.

садржај практичне наставе

Организована је у виду рада на изради студије случаја примене одабраних метода форензичког инжењерства.

услов похађања

Дефинисано правилником о докторским студијама.

ресурси

Писана документа за предавања; Randall K. Noon, Forensic Engineering Investigation, CRC Press, 2001, ISBN 0-8493-0911-5; Wolfgang Hugemann, Unfall-rekonstruktion, Authoren Team GbR, 2007, ISBN 3-00-019419-3; R.M. Brach, R.M. Brach, Vehicle Accident Analysis and Reconstruction Methods, SAE Intl. ISBN 0-7680-0776-3, 2005; Интернет

фонд часова

укупан фонд часова: 35

активна настава (теоријска)

ново градиво: 10
разрада и примери (рекапитулација): 5

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 5
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 5
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 5

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 70
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 40

литература

Randall K. Noon, Forensic Engineering Investigation, CRC Press, 2001, ISBN 0849309115; Wolfgang Hugemann, Unfall-rekonstruktion, Authoren Team GbR, 2007, ISBN 3000194193; R.M. Brach, R.M. Brach, Vehicle Accident Analysis and Reconstruction Methods, SAE Intl., 2005, ISBN 0768007763; -; -;