Динамика машина

ID: 3563
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Шиниковић Б. Горан
извођачи: Шиниковић Б. Горан
контакт особа: Шиниковић Б. Горан
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација пројекта

извођења

циљ

Овладавање фондом знања потребним да се: апроксимира реална машина еквивалентним моделом механизма уз масену и инерциону дискретизацију компоненти, даље прорачун динамичких сила и момената, уравнотежавање механизма, решавање суспензије, постављање концепта за испитивање динамике машине. Развијање креативне способности да се за задати динамички проблем постави идејно и оперативно решење које ће на оптималан начин задовољити дефинисане ISO техничке нормативе о динамици машина.

исход

Стицање инжењерских способности да се изведе квалитетна анализа машине или механизама, као и припадајућих подсклопова и да се на основу тога уради 3Д модел. Инжењерска вештина да се прецизно реши директан задатак, откривање жаришта динамичке побуде унутар машине да се затим препројектује постојеће решење и креира ново које ће имати минимизирану побуду. Уз то овладава се знањима за уравнотежавање динамичких сила и спрегова и конципирање контроле и надзора прекомерних вибрација у раду.

садржај теоријске наставе

Типичне конфигурације машина и механизама. Примери. Начин декомпозиције сложених форми. Масена и инерциона дискретизација. Састављање 3Д модела. Виртуално динамичко испитивање. Уравнотежавање механизма. Примери. Зглобни четвороугаоник, клипни механизам, вишецилиндрични склопови са клипним механизмом (линијска и V конфигурација). ISO стандард у домену вибрација, уравнотежавања, модалног испитивања, флексибилних ротора и ослоних конструкција. Опрема за лабораторијска и теренска динамичка испитивања. Процедуре испитивања. Замајац, идеја ипримена. Ослоне структуре и њихова динамика. Апсорбери вибрација, решења у примени.

садржај практичне наставе

Практична настава; лабораторијске вежбе; Приказ типичних конфигурација машина и механизама. Виртуелна испитивања (Solid Works – Motion). Приказ лабораторијске и теренске опреме за мерење. Практичан рад са опремом. Мерење вибрација, уравнотежавање и модално испитивање. Провера прихватљивости према ISO нормама.

услов похађања

БЕЗ ПОСЕБНИХ УСЛОВА

ресурси

ФИЗИЧКИ МОДЕЛИ МЕХАНИЗАМА Solid Works Motion Сензори вибрација Деформетри Data logger Micro Mon Rotobalance, преносив уређај за вибродијагностику платформа за динамичка испитивања

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 20

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 5
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 5
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 10
лабораторијска вежбања: 10
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 20
пројекат: 20
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

Г. Шиниковић, Дијагностика машинских постројења, Машински факултет Београд, 2020.;