Дистрибуирани системи у машинству

ID: 9012
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Воротовић С. Горан
извођачи: Бенгин Ч. Александар, Воротовић С. Горан
контакт особа: Воротовић С. Горан
ниво студија: мастер академске студије - индустрија 4.0
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за ваздухопловство

извођења

циљ

• Упознавање са парадигмом дистрибуирања података. • Познавање основних протокола за пренос и размену дистрибуираних података. • Пројектовање локалне рачунарске мреже на различито заснованим технологијама. • Упознавање са вишепроцесорским дистрибуираним системима у ауто и авио индустрији. • Упознавање са алгоритмима који су карактеристични за вишепроцесорске дистрибуиране системе.

исход

Стечено знање омогућава студенту: • да препозна услове за формирање локалне рачунарске мреже, • да додели ресурсима у мрежи „називе“, • да додељене ресурсе контролише и њима управља, • да разуме вишепроцесорске и прерасподелу података међу њима.

садржај теоријске наставе

Локалне и даљинске рачунарске мреже као слабо спрегнути системи. Појам сервера и сервисних услуга. Затворени мрежни системи. Додела права и имена у затвореним мрежним системима. Примена ових система у ауто и авио индустрији. Локалне рачунарске мреже-LAN. Повезивање локалних рачунарских мрежа. Протоколи који су у употреби. Bluetooth протокол за мале локалне мреже. Рутирање и опсези у рутирању. Препоруке IEEE у формирању локалних рачунарских мрежа и њиховом повезивању. IP протокол. Wireless локалне рачунарске мреже. Упореба радио таласа у малим рачунарским мрежама. Контрола корисника у бежичној мрежи. Вишепроцесорски системи. Алгоритми за контролу ресурса који се користе у оперативним системима за вишепроцесорске хардверске системе. Студије случаја карактеристичне за ауто индустрију. Студије случаја карактеристичне за цивилну и војну авио индустрију.

садржај практичне наставе

Састоји се из аудиторних, лабораторијских вежби које прате садржај предмета. Посебно се треба осврнути на студије случаја у ауто индустрији и у авио индустрији.

услов похађања

Неопходни:Основна рачунарска култура заснована на коришћењу PC-a, независно од оперативног система.

ресурси

• Неопходан софтвер за овај предмет је под GNU лиценцом - бесплатан је. • За покретање неопходног софтвера довољно је поседовати најједноставнији PC рачунар.

фонд часова

укупан фонд часова: 90

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 15
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 10
пројекат: 20
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 7
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 3
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 15
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 30
пројекат: 20
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Birman, Kenneth. Reliable Distributed Systems: Technologies, Web Services and Applications. New York: Springer-Verlag, 2005. ; Gray, J. and Reuter, A. Transaction Processing: Concepts and Techniques. San Mateo, CA: Morgan Kaufmann, 1993. ; Јамес Ф. Куросе, Кеитх W. Росс, Умрежавање рачунара, Цет, Београд, 2005. ; de Andrade, R.; Hodel, K. N.; Justo, J. F.; Laganá, A. M.; Santos, M. M.; Gu, Z. (2018). "Analytical and Experimental Performance Evaluations of CAN-FD Bus". IEEE Access. 6: 21287 - 21295. ;