Одабрана поглавља из прорачунске аеродинамике

ID: 3505
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Симоновић М. Александар
извођачи: Симоновић М. Александар
контакт особа: Симоновић М. Александар
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

циљ

Предмет се надовезује на градиво предмета Прорачунска аеродинамика са ранијих нивоа студија, али је градиво конципирано тако да предмет могу пратити и студенти који нису слушали предмет Прорачунска аеродинамика. Након кратког теоријског осврта на основне једначине које описују струјање и аналитички начин решавања проблема динамике флуида студент се упознаје са основним и напредним методама прорачунске аеродинамике. Курс обрађује основе панелних метода, метода коначних разлика и метода коначних запремина. Студент кроз решавање практичних проблема, учи основне и напредне технике генерисања прорачунских мрежа, задавања граничних и почетних услова те начине прорачуна и визуелизације резултата.

исход

Након положеног предмета студент је стекао практична и теоријска знања која ће послужити као основа за даљи практични и истраживачки рад. Решавајући пажљиво одабране проблеме од стране наставника, студент ће стећи неопходно искуство и моћи ће самостално да одреди тежину проблема, начин решавања као и да наслути евентуалне проблеме који се могу јавити при развијању модела, генерисања мреже и осталим корацима у решавању проблема те да тим проблемима адекватно приступи. Током курса студент ће усавршити технике компјутерског програмирања неопходне за решавање проблема динамике флуида као и технике коришћења постојећих програма за симулације из ове области.

садржај теоријске наставе

Кратак увод и извођење транспортне једначине за случај струјања флуида. Презентација одабраних проблема решених аналитичким путем. Основе панелних метода, метода коначних разлика и метода коначних запремина. Основне и напредне технике генерисања прорачунских мрежа. Демонстрација могућих приступа решењу струјања вискозног флуида. Утицај стишљивости и начини симулације стишљивог флуида. Симулација турбулентног струјања.

садржај практичне наставе

Садржај практичне наставе прати изложено градиво. Студенти овладавају техникама програмирања и коришћења постојећих софтверских решења из области прорачунске динамике. Примери и задаци су тако одабрани да се студенти упуте на проблеме који се јављају у практичној примени и оспособе за њихово решавање.

услов похађања

Нема неопходних услова за похађање предмета Одабрана поглавља из прорачунске аеродинамике.

ресурси

Simlab - рачунарска лабораторија

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 50
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 10
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 70
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

З. Петровић, С. Ступар, Пројектовање рачунаром – метод коначних разлика, Машински факултет Београд, 1992; Ferziger J., Perić M., Computational Methods for Fluid Dynamics, Springer Verlag, 1999.; Oдабрани научно-истраживачки чланци и радови са конференција.; Додатни материјали (писани изводи са предавања, поставке задатака, упутства за решавање задатака);