Пројектовање база података

ID: 7031
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Радојевић Љ. Слободан
извођачи: Радојевић Љ. Слободан
контакт особа: Радојевић Љ. Слободан
ниво студија: информационе технологије у машинству
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за математику

извођења

циљ

Полазник курса мора да уочи световни објекат и његове особине које се могупредставити у рачунару. Одређивање веза између различитих световних објеката који суфункционално повезани. Овим је оспособљен за формирање основе базе података. Користећи се мање или више постојећим софтвером знатно ће убрзати пројектовање базеподатака и успети да припреми одговарајућу документацију за њено ажурирање.

исход

Завршеним курсом студент има способност да уочи функционално повезане световнеобјекте и представи их у рачунару. Наравно користећи све добре особине база података.

садржај теоријске наставе

1. База података. 2. Системи за управљање базама података. 3. Модели података. Индексирање. 4. Концептуално физички логички модел пројектовања. 5. Модел објекти - везе. Дијаграми. 6. Студија случаја 1. 7. Употреба посебних програма за пројектовање база података. 8. Студија случаја 2. 9. Физичка реализација и употреба DBMS. 10. Студија случаја 3.

садржај практичне наставе

1. Сортирање и претраживање. 2. Проблем индексирања. 3. Системи за опис података. Веза система за опис података за индексирање. 4. Моделирање података. Типови података. Подаци BLOB. 5. Остваривање MOV-а у рачунарима. Основе DBMS-a. 6. Реализација студије случаја 1. 7. Студија случаја по избору 1. 8. Реализација студије случаја 2. 9. Студија случаја по избору 2. 10. Реализација студије случаја 3.

услов похађања

ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 20
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 10
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 10
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 70
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 70

литература

UML - Vodič za korisnike, Grady Booch, James Rumbaugh, Ivar Jacobson; UML za projketovanje baza podataka, Grady Booch, James Rumbaugh, Ivar Jacobson; Object Databases in Practice, Akmal Chaudhri, Mary Loomis; Relacione baze podataka, Suad Alagić;