Естетика производа

ID: 0270
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Попконстантиновић Д. Бранислав
извођачи: Попконстантиновић Д. Бранислав, Стојићевић Д. Миша
контакт особа: Попконстантиновић Д. Бранислав
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за теорију механизама и машина

извођења

циљ

Упознавање студената са мерилима и законитостима естетике у процесу дизајнирања производа; препознавање субјективних и објективних фактора формирања естетског суда; упознавање са културно историјским аспектима и школама естетике; обрада естетских елемената и принципа; изучавање геометријских законитости складности; коришћење класичних и савремених средстава за креирање естетских својстава; упознавање са карактеристикама савременог графичког знака и естетским својствима амбалаже и рекламе.

исход

Студент је стекао способност естетског вредновања и формирања естетског суда; кроз теоријску и практичну наставум студент је обучен да креативно користи како апстрактне елементе и принципе естетике, тако и практична (класична и савремена) средстава за креирање естетских својстава производа;

садржај теоријске наставе

Дефиниција Естетике и етимологија назива; појам, фактори и значај естетског суда и естетска мерила; објашњење релативности естетиких судова кроз кратку презентацију историје и порекла естетеике; естетика као фактор визуелних комуникација; детаљна анализа естетских елемената дизајна производа; обрада и анализа базичних естетских принципа дизјна производа; обрада геометријских законитости као битних фактора естетике визуелних комуникација; појам складности композиције; Методе креирања и презентације естетских својстава (класичне и савремене); скицирање и цртање; основне законитости косе пројекције, ортогоналне аксонометрије, централне пројекције и перспективе; Принципи компјутерског моделирања облика применом одговарајућег CAD софтвера појам савременог графичког знака; улога графичког знака у контексту савремених визуелних комуникација; естетика знака, симбола и значења; естетска својства амбалаже и паковања производа; реклама и презентација производа;

садржај практичне наставе

Самостална анализа, формирање и презентација примера на тему универзалних ставова о естетици и базичних принципа индукције естетских вредности и естетског вредновања; дискусија на тему културно историјског аспекта естетике; вежбе употребе естетских елемената и принципа; конструктивна обрада класичних геометријских законитости естетике; вежбе коришћења класичних и савремених средстава креирања и презентације естетских својстава производа; вежбе у креирању знакова са нагласком на естеско визуелни смисао;

услов похађања

Неопходни: Положени предмети Конструктивна геометрија и Инжењерска графика. Пожељни: Положени предмети Машински елементи 1 и 2.

ресурси

Скрипта: Естетика производа; аутор: др Бранислав попконстантиновић; Потребни додатни материјали (handouts , поставке задатака, семинарских радова и др.) дају се на web-страницама или умножени на папиру. Електронски материјали већег обима студентима могу бити доступни у непосредном контакту. Настава се реализује комбиновањем видео приказа и табле.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 7
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 11
пројекат: 12
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 2
преглед и оцена семинарских радова: 2
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 6
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 40
лабораторијска вежбања: 10
рачунски задаци: 10
семинарски рад: 10
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Скрипта у електронској форми: Естетика производа; аутор: Бранислав Попконстантиновић; B.Popkonstantinović; Estetika Vizuelnih komunikacija, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad 2013.;