Савремене тенденције у прорачуну бродских конструкција

ID: 3650
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Момчиловић В. Никола
извођачи: Момчиловић В. Никола
контакт особа: Момчиловић В. Никола
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација пројекта

извођења

циљ

Приказ и објашњење разлога за значајне промене у концепцији градње трупова неки типова савремених бродова - пре свега танкера, контејнерских бродова и бродова за превоз расутог терета. Сагледавање утицаја тих промена на процедуре прорачуне чврстоће и димензионисање елемената конструкције трупа брода.

исход

Кандидат се оспособљава за примену процедура прорачуне чврстоће и димензионисање трупова бродова нове концепције.

садржај теоријске наставе

Прорачун торзије трупа контејнерских бродова и бродова за превоз расутог терета са широким гротлима. Димензионисање конструкције танкера са двоструким трупом. Прорачун замора материјала у конструктивним детаљима трупа брода.

садржај практичне наставе

Проучавање Правила Класификационих друштава која се односе на горепоменуте теме.

услов похађања

Дефинисан курикулумом студија.

ресурси

Правила за градњу бродова Класификационих друштава.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 35
разрада и примери (рекапитулација): 15

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 15
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 60
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 40

литература

M. Моток: : Чврстоћа брода, MФ, Београд, 2005.; O.F. Hughes, J. K. Paik: Ship Structural Analysis and Design, SNAME, 2010.; J. K. Paik: Ultimate Limit State Analysis and Design of Plated Structures, Wiley, 2018.; A. Mansour, D. Liu: Strength of Ships and Ocean Structures, SNAME, 2008.; ***: Ship Design and Construction, Vol I, SNAME, 2003.;