Стручна пракса М - БМИ

ID: 1345
врста предмета: стручна пракса
носилац предмета: Јефтић Д. Бранислава
извођачи: Јефтић Д. Бранислава, Станковић М. Ивана
контакт особа: Јефтић Д. Бранислава
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 4
облик завршног испита: презентација семинарског рада
катедра: катедра за биомедицинско инжењерство

извођења

циљ

Циљ предмета је упознавање студената са радом и одржавањем инструмената, апарата и уређаја који се користе у различитим областима медицине, а нарочито у клиникама и клиничким центрима. Надоградња стеченог теоријског знања и развој практичних вештина кроз практично искуство у окружењу у којем ће студенти развијати своје будуће професионалне каријере.

исход

Савладавањем програма предмета студент се упознаје са: 1. организационим процесима и проблемима клинике 2. радом и одржавањем инструмената за мерење, апарата и урађаја за дијагностику и терапију 3. процесима одржавања инструментације, апарата и уређаја.

садржај теоријске наставе

Упознавање студената са извoђењем практичне наставе и распоредом одржавања праксе, процедурама, правилима, документима везаним за заштиту на раду.

садржај практичне наставе

Посете медицинским институцијама, болницама и клиничким центрима. Упознавање са реалним условима рада код нас и успостављање комуникациног система са лекарима (усвајање медицинске терминологије). Руковање апаратима и уређајима за рану дијагностику канцера коже и меланома, офталмолошких поступака за утврђивање вида. Интерпретација добијених резултата са аспекта сензитивности и специфичности добијених резултета. Анализа рада уређаја: ЕКГ и ЕЕГ, компјутеризована томографија, НМР, ултразвук и др. Снимак и анализа информационих токова, формирање банке података на клиници, упознавање са медицинском документацијом.

услов похађања

Обављена пракса у институцији.

ресурси

Биомедицинска лабораторија 2 на Машинском факултету.

фонд часова

укупан фонд часова: 90

активна настава (теоријска)

ново градиво: 0
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 90
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 70
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 40

литература

Практикум из Основа биомедицинског инжењерства (радни материјал), 2022.; Практикум из Системске анатомије и физиологије човека (радни материјал), 2022.; Практикум из Статистике у биомедицинским мерењима (радни материјал), 2022.; Практикум из Ране дијагностике (радни материјал), 2022.; Практикум из Обраде сигнала (радни материјал), 2022.;