Сагоревање и одрживи развој Б

ID: 1034
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Миливојевић М. Александар
извођачи: Миливојевић М. Александар
контакт особа: Миливојевић М. Александар
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за технологију материјала

извођења

  • 6. семестар, позиција 4

циљ

У светлу чињенице да се тренутно преко 90% светских енергетских потреба задовољава процесима сагоревања и да се у наредним деценијама предвиђа да сагоревање буде и даље далеко преовлађујућа технологија, са учешћем од преко 65%, овај предмет је осмишљен имајући у виду основни циљ да уведе студента у област проблема одрживог развоја и енергије, омогући боље разумевање, прихвати сазнања и оспособи га да компетентно учествује у његовом решавању.

исход

По успешном завршетку овога курса студенти би требало да буду оспособљени за: - сагледавање тренутних и будућих изазова које поставља нови сценарио проблема енергетске ефикасности и одрживог развоја, - коришћење и примену технологије сагоревања како у постојећим тако и будућим енергетским системима и технологијама, - примену стечених знања из ове области у индустрији и енергетском сектору, - рад у истраживачким и развојним организација.

садржај теоријске наставе

Проблем енергије. Енергетски извори. Фосилна горива, обновљиви енергетски извори, индустријски и комунални отпад. Еколошки аспекти – загађење ваздуха, вода и земљишта. Основе процеса сагоревања. Материјални и енергетски биланси. Специфичности сагоревања различитих врста горива. Утицај на околину. Концепт одрживог развоја. Комплексни системи. Одрживи развој у условима развијених земаља. Специфичности за земље у развоју. Енергетски процеси и уређаји на бази сагоревања. Нове технологије.

садржај практичне наставе

Практична настава обухвата аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе, рачунске задатке и семинарски рад. У оквиру аудиторних вежби биће урађено више примера материјалног и енергетског биланса процеса сагоревања и загађујућих материја, као и објашњења принципа мерења емисије продуката сагоревања. Лабораторијске вежбе ће обухватити мерења емисије загађујућих компоненти из процеса сагоревања. У оквиру рачунских задатка студенти ће самостално урадити задатак у вези са материјалним и енергетским билансом сагоревања једног горива. Семинарски рад ће се односити на анализу увођења алтернативног енергетског извора, повољнијег са становишта одрживог развоја, у неки конкретан енергетски уређај или процес.

услов похађања

Нема услова.

ресурси

Писани изводи из предавања.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 10
лабораторијске вежбе: 10
рачунски задаци: 5
семинарски рад: 5
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 10
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 20
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

А. Миливојевић, Писани изводи из предавања. 2010.; Енергија за одрживи свет, Ненад Ђајић, Рударско геолошки факултет Београд, 2002.; Сагоревање, Д. Драшковић, М. Радовановић и М. Аџић, издавач Машински факултет Београд, 1966.; Горива, М. Радовановић издавач Машински факултет Београд, 1997.; Физика сагоревања, Александар М. Миливојевић, Машински факултет Београд, 2023.;