Носећи системи возила

ID: 0441
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Ракићевић Б. Бранислав
извођачи: Митић Р. Саша, Ракићевић Б. Бранислав
контакт особа: Митић Р. Саша
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за моторна возила

извођења

циљ

Циљеви предмета укључују постизање компетенција у смислу овладавања специфичним знањима и вештинама потребним за сагледавање и разумевање проблематике која се односи на конструкцију, прорачун, испитивање и верификацију носећих структура возила различитих категорија и намене.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: - Познају и објасне основне карактеристике метода и поступка идентификације понашања носећих структура возила; - Наброје и објасне специфичности карактеристичних прорачунских режима при прорачуну носећих структура; - Препознају и објасне проблематику елемената отворених танкозидних пресека; - Идентификују и протумаче основне поставке хомологационих правилника са становишта чврстоће носеће структуре аутобуса; - Анализирају и објасне основне проблеме са становишта чврстоће, који проистичу интеракцијом шасије и надградње; - Класификују различите типове структура надградњи са становишта њихове торзионе крутости и предложе концепцијску примену одговарајућих елемената везе; - Дефинишу све потребне аспекте при комплетирању привредних возила, подразумевајући примену меродавних смерница за надграђиваче.

садржај теоријске наставе

(1) Увод у област: Концепције градње носеће структуре у зависности од класификације и категоризације возила, карактеристична извођења, основне смернице и препоруке; (2) Идентификација понашања носећих структура, испитивање / прорачун; методе, параметри и критеријуми оцене; оптимизација понашања, карактеристични прорачунски режими; (3) Специфичности понашања носача отворених танкозидних попречних пресека; (4) Метода простих конструктивних носећих површина, основни типови носећих структура, начин и могућност примене; (5) Метода коначних елемената (МКЕ) у оквиру методолошкик прилаза идентификације понашања носећих структура, основне карактеристике и специфичности; (6) Носеће структуре аутобуса; специфичности, чврстоћа надградњи, домаћа и међународна регулатива; (7) Носеће структуре привредних возила; конструкционе и технолошке специфичности шасије (доњег подвоска) привредних возила, надградње (врсте надградњи, врсте веза у споју шасије и надградње, смернице и препоруке произвођача подвоска), проблематика комплетирања возила (захтеви актуелне регулативе, аспекти прорачуна, испитивања и верификације); (8) Носеће структуре путничких возила; проблематика судара, величине које описују судар, теоријске поставке механике судара возила, компатибилност возила при судару, могућности моделирања и експерименталне верификације; (9) Регулатива везана за понашање возила при судару (УН Правилници, EURO NCAP тестови), карактеристични параметри и критеријуми.

садржај практичне наставе

(1) Приказ карактеристичних извођења носећег система путничких возила; (2) Приказ специфичности извођења носећег система различитих категорија аутобуса (нископодни градски, високоподни туристички...); (3) Приказ и коментар примера извођења шасија привредних возила, као и смернице и препоруке произвођача за надградњу исте; (4) Пример примене аналитичког приступа при прорачуну шасије (лествичастог оквира возила); (5) Приказ проблематике прорачуна применом МКЕ на конкретним карактеристичним примерима; (6) Носеће структуре аутобуса; актуелна регулатива (УН правилници), захтеви у погледу пасивне безбедности возила (УН правилник 66, приказ и коментар захтева и начина за њихово задовољење); (7) Израда самосталног задатка (пројекта) из области надградњи аутобуса; (8) Носеће структуре привредних возила; Актуелна регулатива (УН правилници), захтеви у погледу пасивне безбедности возила - УН правилници 58, 73...; (9) Приказ извођења појединих врста надградњи, појашњење различитих врста веза у споју шасије и надградње и њихове примене при комплетирању возила; (10) Коментари могућности за реализацију возила тражене намене и појашњење начина примене смерница и препорука произвођача подвоска и процедуре дефинисања меродавних безбедносно-техничких карактеристика комплетног возила; (11) Израда задатака (пројекта) из области комплетирања привредног возила одређене намене (различите врсте надградњи); (12) Носеће структуре путничких возила; регулатива везана за понашање возила при судару (УН Правилници, EURO NCAP тестови); коментари на конкретним примерима.

услов похађања

Нема посебних услова.

ресурси

1, Јанићијевић Н., Јанковић Д., Тодоровић Ј.: Конструкција моторних возила, Машински факултет, Београд, 2000. 2, Јанковић Д., Јанићијевић Н.,: Прикључна друмска возила и специјални уређаји: Теорија – Конструкција – Прорачун - Нормативи, Машински факултет, Београд, 1985. 3, Јанковић Д..: Тодоровић, Ј., Ивановић, Г., Ракићевић, Б: Теорија кретања моторних возила, Машински факултет, Београд, 2001. 4, Писани изводи са предавања и вежби 5, Лабораторијска показна средства-учила, Завод за возила 6, Лабораторијска експериментална опрема, Завод за возила 7, Регулатива (стандарди, УН правилници, ЕЦ директиве, прописи, ...) из области носећих структура возила 8, Документација водећих светских произвођача (Волво. Мерцедес, Ивеко, ...) - Карактеристике и опрема шасије-подвоска / упуства и препоруке за надградњу - комплетирање возила

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 15
лабораторијске вежбе: 5
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 10
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 6
колоквијум са оцењивањем: 4
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 30
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 36

литература

Ташко Манески: Компјутерско моделирање и прорачун структура, Машински факултет Универзитета у Београду, 1998.; Julian Happian-Smith: Увод у пројектовање савремених возила, Butterworth-Heinemann, 2002.; Добросав Ружић: Отпорност конструкција, Машински факултет Универзитета у Београду, 1995.; M. Huang, Механика судара возила, CRC Press, 2002.;