Носећи системи возила

ID: 0441
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Ракићевић Б. Бранислав
извођачи: Митић Р. Саша, Ракићевић Б. Бранислав
контакт особа: Митић Р. Саша
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за моторна возила

извођења

циљ

Циљеви предмета укључују постизање компетенција у смислу овладавања специфичним знањима и вештинама потребним за сагледавање и разумевање проблематике која се односи на конструкцију, прорачун, испитивање и верификацију носећих структура возила различитих категорија и намене.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: - Познају и објасне основне карактеристике метода и поступка идентификације понашања носећих структура возила; - Наброје и објасне специфичности карактеристичних прорачунских режима при прорачуну носећих структура; - Препознају и објасне проблематику елемената отворених танкозидних пресека; - Идентификују и протумаче основне поставке хомологационих правилника са становишта чврстоће носеће структуре аутобуса; - Анализирају и објасне основне проблеме са становишта чврстоће, који проистичу интеракцијом шасије и надградње; - Класификују различите типове структура надградњи са становишта њихове торзионе крутости и предложе концепцијску примену одговарајућих елемената везе; - Дефинишу све потребне аспекте при комплетирању привредних возила, подразумевајући примену меродавних смерница за надграђиваче.

садржај теоријске наставе

(1) Увод у област: Концепције градње носеће структуре у зависности од класификације и категоризације возила, карактеристична извођења, основне смернице и препоруке; (2) Идентификација понашања носећих структура, испитивање / прорачун; методе, параметри и критеријуми оцене; оптимизација понашања, карактеристични прорачунски режими; (3) Специфичности понашања носача отворених танкозидних попречних пресека; (4) Метода простих конструктивних носећих површина, основни типови носећих структура, начин и могућност примене; (5) Метода коначних елемената (МКЕ) у оквиру методолошких прилаза идентификације понашања носећих структура, основне карактеристике и специфичности; (6) Носеће структуре аутобуса; специфичности, чврстоћа надградњи, домаћа и међународна регулатива; (7) Носеће структуре привредних возила; конструкционе и технолошке специфичности шасије (доњег подвоска) привредних возила, надградње (врсте надградњи, врсте веза у споју шасије и надградње, смернице и препоруке произвођача подвоска), проблематика комплетирања возила (захтеви актуелне регулативе, аспекти прорачуна, испитивања и верификације); (8) Носеће структуре путничких возила; проблематика судара, величине које описују судар, теоријске поставке механике судара возила, компатибилност возила при судару, могућности моделирања и експерименталне верификације; (9) Регулатива везана за понашање возила при судару (УН Правилници, EURO NCAP тестови), карактеристични параметри и критеријуми.

садржај практичне наставе

(1) Приказ карактеристичних извођења носећег система путничких возила; (2) Приказ специфичности извођења носећег система различитих категорија аутобуса (нископодни градски, високоподни туристички...); (3) Приказ и коментар примера извођења шасија привредних возила, као и смернице и препоруке произвођача за надградњу исте; (4) Пример примене аналитичког приступа при прорачуну шасије (лествичастог оквира возила); (5) Приказ проблематике прорачуна применом МКЕ на конкретним карактеристичним примерима; (6) Носеће структуре аутобуса; актуелна регулатива (УН правилници), захтеви у погледу пасивне безбедности возила (УН правилник 66, приказ и коментар захтева и начина за њихово задовољење); (7) Израда самосталног задатка (пројекта) из области надградњи аутобуса; (8) Носеће структуре привредних возила; Актуелна регулатива (УН правилници), захтеви у погледу пасивне безбедности возила - УН правилници 58, 73...; (9) Приказ извођења појединих врста надградњи, појашњење различитих врста веза у споју шасије и надградње и њихове примене при комплетирању возила; (10) Коментари могућности за реализацију возила тражене намене и појашњење начина примене смерница и препорука произвођача подвоска и процедуре дефинисања меродавних безбедносно-техничких карактеристика комплетног возила; (11) Израда задатака (пројекта) из области комплетирања привредног возила одређене намене (различите врсте надградњи); (12) Носеће структуре путничких возила; регулатива везана за понашање возила при судару (УН Правилници, EURO NCAP тестови); коментари на конкретним примерима.

услов похађања

Нема посебних услова.

ресурси

-

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 15
лабораторијске вежбе: 5
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 10
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 6
колоквијум са оцењивањем: 4
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 30
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 36

литература

L. Morello et al. - The Automotive Body Vol. I - Components Design, Springer, Dordrecht, 2011.; L. Morello et al. - The Automotive Body Vol. II - System Design, Springer, Dordrecht, 2011.; J.C. Brown, A.J. Robertson, S.T. Serpento - Motor Vehicle Structures - Concepts and Fundamentals, Butterworth-Heinemann, Oxford, 2002.; B. Heissing, M. Ersoy (Eds), Chassis Handbook, Vieweg+Teubner Verlag, Wiesbaden, 2011.; D.E. Malen, Fundamentals of Automobile Body Structure Design, SAE, Warrendale, 2011.;