Одржавање возила

ID: 0875
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Васић М. Бранко
извођачи: Васић М. Бранко, Поповић М. Владимир
контакт особа: Васић М. Бранко
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за моторна возила

извођења

циљ

Студент стиче неопходна теоријска и практична знања о послепродајним активностима произвођача возила, а посебно о одржавању возила и начину изградње и рада система овлашћених сервиса, јер без адекватног одржавања нема ни нормалног функционисања нити нормалног коришћења возила. Инжењер аутомобилске технике мора да зна како се возило ствара али и како се оно користи и одржава да би обезбедио да возило у свим условима коришћења остварује своју функцију циља. То значи да инжењер аутомобилске технике мора да буде оспособљен да пројектује тзв. Систем одржавања, тј. планове и програме превентивног, корективног и комбинованог одржавања возила, као и да пројектује технологију сервиса, односно објекта у коме се возило одржава.

исход

Након успешног завршетка овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: -Објасне процесе техничког одржавања различитих врста и категорија моторних возила; -Врше анализе промена стања моторних возила и идентификацију њихових узрока (промене стања услед погрешне употребе у експлоатацији возила, промене стања изазване хабањем, замором, промене стања изазване погрешним начином одржавања итд); -Oрганизују и имплементирају различите концепте и методологије одржавања возила; - Одреде неопходну логистику и системску подршку при одржавању моторних возила (управљање: резервним деловима, током људских ресурса и возила приликом пријема у сервис у зависности од предвиђених операција итд.); -Решавају конкретне практичне проблеме који се јављају приликом одржавања возила; -Препознају индикаторе перформанси одржавања; -Изнова самостално пројектују сервис у зависности од предвиђених врста операција одржавања и врсте и категорије возила које ће се у њему одржавати, и то кроз одређивање следећих параметара: производног програма, обим рада, броја радника и радних места, броја потребних површина грађевинског објекта сервиса (број и врсте радних одељења сервиса); -Одреде техничку опрему (дијагностичке системе, алате, дизалице итд.) за пројектовани сервис.

садржај теоријске наставе

Теоријска настава је подељена у четири блока, који се састоје од четири тематске јединице са укупним фондом од 4х5 = 20 часова, са 4 х 2,5 = 10 часова за разраду предаваног и за овладавање новим градивом. Четири основна теоријска наставна блока обухватају (а) одржавања - Животни циклус и ефективност уложених средстава, Временска слика стања, Технолошке основе система одржавања, Варијанте технолошких решења, oдржавање и коришћење возила у посебним условима, (б) Технологије одржавања (корективних, превентивних и комбинованих), Промене стања возила, Методе провере стања возила, Технолошки поступци (в) Пројектни задатак, Број возила за одржавање, Процена капацитета система одржавања, Квалитет у употреби, и (г) Врсте технолошког процеса, Радно место за одржавање, Информациони системи, Логистика, Специјализовани и Типски сервиси.

садржај практичне наставе

У делу практичне наставе студент има 30 часова самосталног рада на израду једног семинарског рада и једног пројекта. У практичном делу се, према напред наведеним целинама, ради детаљнија тематска разрада у оквиру аудиторних вежби а затим и практичан рад студената обухвата израду семинарског задатка из дела пројектовања одржавања за одређено задато возило и израда пројекта у коме се пројектује систем одржавања сходно знањима стеченим у трећем и четвртом блоку теоријске наставе. Студент ће такође радити на савладавању задатака из области логистичке подршке одржавању, а као део пројекта система одржавања, бавиће се избором опреме за одређено радно место и димезионисањем капацитета за одржавање, као и елементима информационих система о раду и одржавању возила.

услов похађања

Пожељнa је дипломa машинског инжењера за моторна возила; Обавезно положен испит из предмета "Пројектовање возила 1“ и „Пројектовање возила“.

ресурси

1. Учионица 2. Књиге предметног наставника 3. Књига другог аутора 4. Књиге на страном језику 5. Друга врста литературе 6. ИТ хардвер 7. ИT софтвер

фонд часова

укупан фонд часова: 72

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 10
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 5
пројекат: 10
консултације: 0
дискусија/радионица: 2
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 5
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 20
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 30
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Васић Б., Јанковић Д., Цуровић Д.; Технологија одржавања возила, Машински факултет, Београд, 2000. ;