Бродске конструкције 1М

ID: 1459
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: Момчиловић В. Никола
извођачи: Момчиловић В. Никола
контакт особа: Момчиловић В. Никола
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за бродоградњу

извођења

циљ

1. Објашњење захтева које треба да испуни конструкција трупа брода и, на основу тога, суштинско разумевање његове глобалне концепције. 2. Упознавање елемената структуре трупа брода до нивоа конструктивних детаља. 3. Практично оспособљавање за примену стандардних инжењереских метода које се користе за димензионисање елемената челичне конструкције трупа брода.

исход

1. Детаљно познавање глобалне концепције и саставних елемената заварене челичне констукције трупа брода. 2. Оспособљеност за практичну примену правила за градњу бродова различитих класификационих друштава у избору минималних димензија елемената конструкције трупа.

садржај теоријске наставе

Теоријска настава је једним делом енциклопедијског карактера. Ту се се студент упознаје са основним елементима конструкције трупа брода - њиховим називима (на српском и енглеском језику) , изгледом, основном функцијом, условима и оптерећењима које трпе у току експлоатације, начином израде, и различитим варијететима тих елемената и њиховог конструктивног извођења у зависности од типа и величине брода, примењеног система градње и сл. Са друге стране, паралелно се разматрају и основни принципи и методологија димензионисања елемената конструкције трупа, пре свега са аспекта чврстоће. Објашњава се настанак и садашња улога класификационих друштава и њихових правила за градњу бродова и основни аспекти неких директних прорачуна.

садржај практичне наставе

У практичном делу се на детаљном угледном примеру објашњава поступак избора минималних димензија елемената челичне конструкције трупа према правилима за градњу бродова Лојд регистра. У оквиру самосталног пројекта студент на конкретном примеру "свог брода" димензионише следеће елементе средњег дела брода: лимове и укрућења дна и унутрашњег дна; лимове и укрућења бокова; лимове и укрућења временске и теретне палубе; лимове и укрућења поречних водонепропусних преграда; стубове у међупалубљу и складишту; структуру прамчаног пика; структуру крменог пика.

услов похађања

Дефинисано курикулумом студијског програма

ресурси

1. Предавања у електронској форми. 2. Детаљан угледни пример пројекта. 3. Правила за градњу бродова различитих класификационих друштава.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 25
разрада и примери (рекапитулација): 5

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 12
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 12
консултације: 0
дискусија/радионица: 6
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 5
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 25
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 25
завршни испит: 45
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

M. Grubisic: Ship structures /In Serbian/, FSB, Zagreb, 1980.; D.J. Eyres: Ship Construction, London, 1972.; ***: Ship Design and Construction, SNAME, 2003.; N. Barabanov: Structural Design of Seagoing Ships, Peace Publishers, Moscow, 1980.; S. C. Misra: Design Principles of Ships and Marine Structures, CRC Press, 2015.;