Замор и процена века ваздухопловних конструкција

ID: 3415
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Грбовић М. Александар
извођачи: Грбовић М. Александар
контакт особа: Грбовић М. Александар
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација пројекта

извођења

циљ

Циљ предмета је да уведе студенте у област замора ваздухопловних конструкција. Обезбеђеним основним теоријским знањем замора материјала и механике лома студенти се обучавају за правилну употребу савремених софтверских алата приликом решавања истих. Након одслушаног предмета, урађених вежби и одржане завршне презентације, студенти би требали да буду у стању да препознају узрок настанка заморних прслина, тип оптeрећења који је довео до настанка заморне прслине и да изврше анализу века ваздухопловне конструкције до појаве заморне прслине, као и престали радни век ваздухопловне конструкције. Такође, након положеног предмета студенти би требали да буду у стању да применом софтверских алата самостално процене где ће се заморна прслина прслина јавити у конструкцији на основу познатог оптерећења.

исход

Савладавањем студијског програма студент стиче довољна теоријска и практична знања да препозна тип проблема замора, да одреди критичне тачке за појаву заморних прслина, да препозна природу оптерећења, зада контурне услове за симулацију раста прслине, самостално оцени која нумеричка метода може најбоље апроксимирати задати проблем, као и да одреди заморни век конструкције пре и после појаве заморне прслине.

садржај теоријске наставе

1. Увод у замор и процену века ваздухопловних конструкција. 2. појмови при проучавању заморних карактеристика. 3. Представљање концепта толеранције оштећења , безбедне и поуздане структуре. 4. Увод у механику еластичног лома при процени степена раста заморних прслина и преостале чврстоће конструкције ваздухоплова. 5. Представљање у описивању статичког лома и преостале чврстоће конструкције. 6. Аналитичко и нумеричко одређивање раста прслине.

садржај практичне наставе

Вежбе прате градиво које излаже током предавања. У почетку студенти се упознају са радом у савременим софтверским алатима, након чега се излажу примери који илуструју теоријску наставу. Примери чине комплетне целине од поставка проблема, задавања контурних услова, корекција приликом решавања сложених проблема до графичког приказа решења и његове анализе. Студенти самостално решавају домаће задатке и презентују решења својим колегама.

услов похађања

Основна знања о МКЕ биће предност.

ресурси

Професорске белешке, виртуелна учионица, презентације, компјутери са програмима ANSYS и Abaqus, препоручена литература и интернет странице.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 40
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 10
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 2
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 3

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 40
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 10
семинарски рад: 0
пројекат: 20
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 50

литература

Manson S., Halford G., Fatigue And Durability of Structural Materials, ASM International, 2006.; Јовичић Г., Живковић М., Вуловић С., Прорачунска механика лома и замора, Машински факултет Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац 2011.;