Примена вирутелне и проширене реалности у машинству

ID: 1512
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Јели В. Зорана
извођачи: Јели В. Зорана
контакт особа: Јели В. Зорана
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за теорију механизама и машина

извођења

циљ

Овладавње знањима из области Витуралне реалности (VR) и Проширене стварности (AR). Упознавање са модерним начинима графичке комуникације и преноса информација у оквиру области машинског инжењерства, како између инжењерских тимова тако и између осталих чинилаца једног индустријског производног процеса. Упознавање са постојећим хардверским и софтверским решењима (Дисплеји постављени на главу (HMD), VR/AR системи за праћење, VR/AR софтвери). Примена инжењерских знања стечених на претходним нивоима студија и њихова имплементација у VR/AR системе, на развој 3д модела делова и склопова са неопходним техничким подацима приказаним директно на 3Д моделима, развој и дизајн прототипова и примена VR/AR у одржавању и поправци машинских склопова.

исход

Студент се успешно упознао са постојећим решењима и трендовима у области VR/AR. Овладао је вештинама неопходним да се постојећи начини комуникације у области машинског инжењерства (техничка документација) прилагоди карактеристикама и специфичностима VR/AR. Студент је стекао знања неопходна и овладао различитим софтверским пакетима неопходним за припрему 3Д модела прилагођених за приказ (комуникацију) у VR/AR-у.

садржај теоријске наставе

Упознавање за појмовима и концептом Витуралне реалности (VR) и Проширене реалности (AR). Увод у нове врсте графичке комуникације и поређење са претходним у области инжењерства. Преглед разлика између начина представљања информација на техничким цртежима, 3Д моделима приказаним на мониторима рачунара, и истим моделима приказаним у потпуно виртуалном окружењу кроз примену постојећих хардверских решења (HMD), и моделима приказаним у оквиру проширене реалности. Преглед карактеристика и анализа система виртуалне реалности и проширене реалности. Упознавање са појединачним компонентама система и њиховим карактеристикама и врстама хардверских решења неопходних за примену HMD; системима за препознавање и праћење објеката у оквиру VR/AR; и софтверским решењима неопходним за успешну примену VR/AR. Упознавање са карактеристикама припреме 3Д модела за примену VR/AR и карактеристикама формата односно фајлова за пренос информација о 3Д моделима у VR/AR. Осврт на сигурносне и етичке изазове примене ових технологија као и бенефити њихове примене са становишта унапређења безбедности и повећања размене и разумевања информација у модерној инжењерској пракси. И на крају упознавање и студената са тренодвима у развоју VR/AR, како би се припремили за нове изазове и начине примене ових технологија.

садржај практичне наставе

Упознавање студената хардверским и софтверским сиситемима за VR/AR, системи за праћење и детекцију објеката, дисплеју који се постављају на главу (Head-Mounted Displays - HMDs). Приказ и рад у софтверским платформама за виртуалну и проширену реалност у инжењерству. Анализа и поређење могућности VR/AR у односу са приказ 3Д модела на мониторима и техничким цртежима. Израда виртуалних окружења неопходних за реалистичан приказ објеката у софтверским пакетима (SolidWorks, SolidWorks Visualize, Blender…). Примена VR/AR у дизајну производа и прототипова затим у њиховој анализи и тестирању и на крају представљању резултата симулација и тестирања. Унапређење процеса монтаже и склапања приликом производње уређаја и мађинских склопова применом VR/AR. Бенефити употребе VR/AR на повећање безбедности оператера у индустрији.

услов похађања

Нема услова

ресурси

Скрипта: Вирутална реалност и проширена стварност у машинству; аутор: др Зорана Јели, Борис Косић Додатни материјали: „handouts“ , поставке задатака, семинарских радова и др. дају се на web страницама или умножени на папиру. Електронски материјали већег обима студентима могу бити доступни у непосредном контакту.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 25
разрада и примери (рекапитулација): 5

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 30
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 1
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 1
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 4
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 4

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 30
пројекат: 0
завршни испит: 35
услов за излазак на испит (потребан број поена): 50

литература

Скрипта: Вирутална реалност и проширена стварност у машинству; аутор: др Зорана Јели, Борис Косић, 2012.; Visualization and Engineering Design Graphics with Augmented Reality Second Edition, Mariano Alcaniz, Jorge Dorribo Camba, Manuel Contero, Jeffrey Otey, 2014.; Virtual and Augmented Reality Applications in Manufacturing, By S.K. Ong, A.Y.C. Nee, London, 2004. ; Virtual Reality Technology and Applications, By Matjaž Mihelj, Domen Novak, Samo Beguš, Ljubljana, 2014.;