Машински елементи 3

ID: 1031
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Стаменић В. Зоран
извођачи: Стаменић В. Зоран
контакт особа: Стаменић В. Зоран
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за опште машинске конструкције

извођења

  • 6. семестар, позиција 4

циљ

Употпуњавање и надградња проблематике разматране у обавезним предметима Машински елементи 1 и 2. Циљеви: подробнији и тачнији прорачуни чврстоће,сигурности и носивости машинских делова уопште и посебно на конкретним машинским елементима садржаних у овом предмету: опругама, завареним, залемљеним, залепљеним и закованим спојевима, заосталим напонима, судовима под притиском, заптивању, Рециклажа. Њиховом применом студенти су оспособљени да решавају инжењерске пројектне задатке са повећаном поузданошћу и сигурношћу.

исход

После завршетка овог курса студенти су оспособљени да: •препознају, изаберу и прорачунају опругe, •изабере и прорачуна навојне преноснике снаге, •примене и прорачунају носивост нераздвојивих спојева (заварених, залемљених, залепљених и закованих), •заостали напони, •идентификује и прорачуна заостале напоне, •прорачунају кућишта под притиском, •препознају и изаберу заптивањe непокретних и покретних површина, •важност и улога рециклаже.

садржај теоријске наставе

На основу претходно стечених знања из више обавезних предмета: Машински материјали 1 и 2, Отпорност материјала, Машински елементи 1 и 2, као и сродних области, студенти детаљније проучавају прорачунe чврстоће, сигурности, носивости и радног века машинских елемената - изнетих само делимично или у смањеном обиму у предметима Машински елементи 1 и 2. На основу тога, на вишем нивоу се проучава материја која је била у програму Машинских елемената 1 и 2. Ово се наставља проучавањем машинских елемената који нису разматрани у та два предмета, на пример: еластични елементи, цеви и судови под притиском, њихове везе и спојеви са осталим одговарајућим елементима, као прирубнички и заптивни спојеви. Посебно се разматрају и нераздвојиви спојеви изведени заваривањем, лемљењем, лепљењем и закивањем. Објашњење појаве и основни прорачун заосталих напона. Прототајпинг и 3Д штампање објеката.

садржај практичне наставе

Примери напредних прорачуна носивости и степена сигурности, при статичким и динамичким оптерећењима. Детаљнији прорачун навојних преносника. Примена прорачуна конкретних машинских елемената обухваћених курсом: цеви и судови под притиском и њихове везе прирубничким и заптивним елементима, еластични елементи – опруге, као и примери разматраних машинских спојева. Брза израда прототипа - Прототајпинг и 3Д штампање објеката. Пројектни задаци са упутствима за израду.

услов похађања

Одслушани и положени предмети: Машински елементи 1 и Машински материјали 1 и 2; похађање предмета или положен предмет Машински елементи 2.

ресурси

Књига у продаји. Лабораторија са изложеним училима машинских елемената, делова и конструкција. "Паметна" табла. 3Д штампач.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 5
лабораторијске вежбе: 5
рачунски задаци: 12
семинарски рад: 0
пројекат: 5
консултације: 0
дискусија/радионица: 3
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 1
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 1
колоквијум са оцењивањем: 6
тест са оцењивањем: 4
завршни испит: 3

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 40
лабораторијска вежбања: 10
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 15
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Огњановић, М.: Машински елементи, 4-то издање, Машински факултет, Београд, 2021. ; Стаменић, З.: Power point презентације предавања (//http://omk.mas.bg.ac.rs), 2023.; Крсмановић, В., Митровић, Р.: Клизни и котрљајни лежаји, Завод за уџбенике и Машински факултет, Београд, 2015. ; Plavšić, N., Janković Miodrag, Ristivojević, M., Mitrović, R., Rosić, B., Obradović, P.: Mašinski elementi - zbirka rešenih zadataka, 4. izdanje, Mašinski fakultet, Beograd, 2017.; Shigley, Ј.: Machine Design, 3. Edition, 2012.;