Трибологија машинских елемената

ID: 3148
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Маринковић Б. Александар
извођачи: Лазовић-Капор М. Татјана, Маринковић Б. Александар
контакт особа: Маринковић Б. Александар
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени+усмени

извођења

циљ

Да се студентима докторских студија машинства приближе основне поставке трибологије са аспекта разјашњавања суштине процеса који се дешавају код машинских елемената, као и разматрање могућности побољшања њихових особина. Циљ курса је и да истакне неопходност разматрања и триболошких аспеката у процесу развоја машинских елемената и система. Увођење студената у методологију, процедуре и савремене алате како би се организовали и спровели одговарајући триболошки експерименти карактеристичних машинских елемената.

исход

Студенти који одслушају овај курс утврдиће опште триболошке феномене и њихову примену код функционисања карактеристичних машинских елемената. У складу са расположивом опремом и капацитетима лабораторије, упознаће методе, врсте и елементе потребне за реализацију експерименталних истраживања машинских елемената, са освртом на формирање аквизиције података коришћењем NI SCC преносивих модула као и потребним софтвером за аквизицију података.

садржај теоријске наставе

Увод, о курсу и резимирање основних појмовима и феномена из области трибологије. Разлози неопходности разматрања триболошких феномена у истраживању и развоју појединих машинских елемената и система. Значај трибологије у раду и отказу машинских елемената, анализа процеса и механизама хабања, испитивање површина машинских елемената, карактеризација површина, механика контактних површина, храпавост, тврдоћа, трење, тестирање трења; особине средстава за подмазивање, режими подмазивања са анализом, конструкција машинских елемената са аспекта средства за подмазивање; хидродинамичко подмазивање (рејнолдсова једначина, аксијални и радијални лежаји); еласто-хидродинамичко подмазивање; захтеви у погледу конструкције керамичких и клизних површина од композита, понашање керамичких и површина од композита са силикон карбидом и графитом као чврстим средствима за подмазивање по питању трења и хабања.

садржај практичне наставе

Уводни час. Концепција вежбања на предмету. Упознавање са могућностима лабораторије за ОМК за истраживање машинских елемената, са расположивим уређајима и аквизицијом података за експериментална истраживања. Врсте опреме за аквизицију података са неопходним елементима. Упознавање са преносивим системом за аквизицију података (NI SCC). Демонстрација и вежбе мерења температуре, напона и деформација машинских елемената.

услов похађања

пожељно одслушан предмет Експерименти и симулације на мастер студијама, групе за Дизајн у машинству (ДУМ)

ресурси

раположива литература у облику књига и зборника радова са међународних конференција из трибологије, као и уређаји за експериментална истраживања машинских елемената: самоподмазујућих клизних лежаја, котрљајних лежаја и зупчаника.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 35
разрада и примери (рекапитулација): 15

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 10
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 70
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 50

литература

Tribološki ispravno konstruisanje: Dr Slobodan Tanasijević, Fakultet inženjerskih nauka Kragujevac, 2004.; Osnovi tribologije: Dr Aleksandar Rac, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1991.; Zbornici radova sa međunarodnih konferencija u organizaciji srpskog društva za tribologiju SERBIATRIB;