Стручна пракса М - ИГМ

ID: 1514
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Шиниковић Б. Горан
извођачи: Шиниковић Б. Горан
контакт особа: Шиниковић Б. Горан
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 4
облик завршног испита: презентација семинарског рада
катедра: катедра за теорију механизама и машина

извођења

циљ

1. Стицање практичних знања из области инжењерске графике, компјутерских симулација, мехатронике и виртуалне реалности. 2. Упознавање са софтверским алатима потребним за примену у обласи инжењерске графике, компјутерских симулација, мехатронике и виртуалне реалности 3. Развијање креативних способности студента за решаваље конкретних проблема у наведеним областима.

исход

Савладавањем студијског програма студент стиче способност решавања практичних проблема у области: - инжењерске графике - компјутерских симулација - мехатронике - виртуалне реалности

садржај теоријске наставе

-

садржај практичне наставе

Упознавање са радом фирми које се баве пројектовањем, симулацијама и развојем и применом мехатрониких решења.

услов похађања

Нема додатних услова за похађање предмета

ресурси

За успешно савладавање предмета неопходно је коришћење интернет ресурса, упутстава, проспектног материјала произвођача и видео записа.

фонд часова

укупан фонд часова: 90

активна настава (теоријска)

ново градиво: 0
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 80
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 10

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 70
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Г. Шиниковић: "Стручна пракса М ИГМ", Машински факултет Београд, 2022.;