Прорачунске методе у ваздухопловству

ID: 1074
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Пековић М. Огњен
извођачи: Пековић М. Огњен, Сворцан М. Јелена, Симоновић М. Александар
контакт особа: Пековић М. Огњен
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 4
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за ваздухопловство

извођења

  • 5. семестар, позиција 4

циљ

Упознавање студената са основама примене рачунара у симулацијама и прорачунима ваздухопловних проблема. Студенти се најпре упознају са теоретским основама прорачунских метода а потом стичу и искуство кроз њихову практичну имплементацију на рачунару решавањем задатака из различитих области ваздухопловства (аеродинамике, механике лета, чврстоће летелица...). Предмет је оријентисан тако да се неколико типских проблема заокружује излагањем од поставке па до његовог решавања на рачунару.

исход

Савладавањем студијског програма студент стиче предметно-специфичне способности: -темељно познавање и разумевање метода нумеричког решавања проблема; -решавања проблема применом основних нумеричких метода решавања обичних диференцијалних једначина, примене MKE и коначних разлика; -повезивања основних знања из математике, програмирања, механике и механике флуида и примене на анализу конструкција;

садржај теоријске наставе

• Одређивање геометријских карактеристика пресека • Параметри компресибилног струјања • Основне једначине једнодимензионалног компресибилног струјања • Прорачун струјања око конуса (пример за решавање проблема моделираних обичним диференцијалним једначинама) • Симулација полетања авиона (пример за решавање проблема моделираних обичним диференцијалним једначинама, примена интерполационих метода за аеродинамичке карактеристике летелице) • Прорачун решеткастих конструкција методом коначних елемената (пример за решавање разређених система једначина са великим бројем непознатих)

садржај практичне наставе

• Одређивање геометријских карактеристика пресека - Програм за прорачун геометријских карактеристика пресека • Параметри компресибилног струјања - Интерактивни програм за параметре компресибилног струјања • Прорачун струјања око конуса (пример за решавање проблема моделираних обичним диференцијалним једначинама) - Решавање проблема рачунаром, резултати и анализа • Симулација полетања авиона (пример за решавање проблема моделираних обичним диференцијалним једначинама, примена интерполационих метода за аеродинамичке карактеристике летелице) - Програм за прорачун полетања авиона • Прорачун решеткастих конструкција методом коначних елемената (пример за решавање разређених система једначина са великим бројем непознатих) -Програм за прорачун напона за дводимензионалне решетке

услов похађања

Нема неопходних услова за похађање предмета Прорачунске методе у ваздухопловству.

ресурси

1. Додатни материјали (писани изводи са предавања, поставке задатака, упутства за решавање задатака), ДВЛ 2. 452, Рачунарска лабораторија СИМЛАБ, ИКТ/ЦАХ

фонд часова

укупан фонд часова: 45

активна настава (теоријска)

ново градиво: 13
разрада и примери (рекапитулација): 5

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 5
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 6
семинарски рад: 7
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 3
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 2
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 4

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 30
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 60

литература

З. Петровић, С. Ступар, Пројектовање рачунаром – метод коначних разлика, Машински факултет Београд, 1992, КПН; Цветковић, А., Радојевић, С., Матлаб 1, Машински факултет, Београд 2012.;