Предмет мастер рада

ID: 1504
врста предмета: завршни предмет/дипломски рад
носилац предмета: .
извођачи:
контакт особа: .
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 13
облик завршног испита: писмени
катедра: Катедре

извођења

циљ

Примена инжењерских знања, техника и вештина ради идентификовања, формулисања и решавања постављеног инжењерског задатка; разумевање принципа пројектовања производа и опреме и окружења неопходног за њихову производњу; пројектовање система, компоненте или процеса у оквиру реалних ограничења као што су економска, еколошка, друштвена, етичка, здравствена и безбедносна; примена рачунских и статистичких метода, симулација и информационих технологија за анализу и синтезу технолошких система; примена стандардних испитивања и мерења и приказ резултата.

исход

По успешном завршетку Предмета мастер рада, инжењери би требало да буду оспособљени да: • Одреде, формулишу, анализирају и решавају комплексне инжењерске проблеме; • Изводе и примењују нова техничка решења на основу познавања природних наука, инжењерских наука и информационих технологија; • Пројектују систем, компоненту или процес и дају одговор на назначене потребе; • Сагледавају и узимају у обзир социјалне, економске и еколошке аспекте и етичке принципе приликом развоја и примене решења; • Примене рачунске и статистичке методе, симулације и информационе технологије за анализу и синтезу техничких и технолошких система; • Примене стандардна испитивања и мерења: спроводе, анализирају и интерпретирају резултате; • Планирају и спроводе експерименте, анализирају и тумаче резулате и изводе одговарајуће закључке; • Раде ефикасно као појединци или лидери у тиму у мултидисциплинарном окружењу, уз способност учења током целог живота; • Критички и самокритички сагледају различита решења; • Примене стечена знања у пракси; • Прилагоде се новонасталим ситуацијама у пракси.

садржај теоријске наставе

Формира се појединачно у складу са потребама и облашћу која је обухваћена задатом темом Мастер рада. Студент проучава стручну литературу, дипломске и мастер радове који садрже сличну тематику, врше анализе у циљу изналажења решења конкретног задатка који је дефинисан задатом темом Мастер рада.

садржај практичне наставе

У оквиру задате теме, студент по потреби спроводи стандардна испитивања и мерења, спроводи, анализира и интерпретира експерименте и примењује експерименталне резултате за унапређење процеса. Примењује методе и алате за анализу, синтезу и пројектовање као што су: CAD, CAM, CAE, FEA, FMEA и друге.

услов похађања

Положени сви предмети дефинисани курикулумом студијског програма/модула и положен испит из предмета из којег се ради Мастер рад.

ресурси

Постојећа лабораторијска опрема Факултета, уџбеничка и библиотечка литература.

фонд часова

укупан фонд часова: 165

активна настава (теоријска)

ново градиво: 0
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 150

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 13
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 2

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 70
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 70

литература

Актуелна уџбеничка литература, часописи, библиотечка литература из области теме Мастер рада.;