Услуге

Позајмљивање библиотечке грађе

Стални чланови могу користити библиотечку грађу ван просторија библиотеке. Број публикација и рок рок враћања дефинисани су Правилником о раду библиотеке. Из библиотеке не могу да се износе периодичне публикације, референсна грађа (речници, приручници, енциклопедије.. ), докторске дисртације и магистарски радови, публикације добијене међубиблиотечком позајмицом као и архивски фонд библиотеке.

Међубиблиотечка позајмица

Међубиблиотечком позајмицом у земљи стални корисници могу да поруче публикације које наша библиотека не поседује у свом фонду. Услуга се не односи на референсну литературу (речнике, енциклопедије, приручнике и сл.) и на серијске публикације већ само на копије појединих чланака. Цена међубиблиотечке позајмице се формира према ценовнику библиотеке из које се позајмљује и поштанским трошковима.

Претраживање

Библиотека пружа помоћ корисницима у проналажењу релевантне литературе или информација у фонду Библиотеке, базама података или електронски доступним информационим изворима.

Упутство за докторске дисертације

Стандардни облик и садржај докторске дисертације која се брани на Универзитету у Београду:

У циљу адекватног похрањивања докторске дисертације у Дигитални репозиторијум Универзитета у Београду, у складу са начелом отвореног приступа научном знању, обавезни саставни део дисертације су и:

Прилог 1 – потписана изјава о ауторству, којом се тврди да у докторској дисертацији нема делова којима се нарушавају ауторска права других особа

Прилог 2 – потписана изјава да су обе верзије, штампана и електронска, истоветне

Прилог 3 – потписана изјава којом се овлашћује Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ да дисертацију чува у Дигиталном репозиторијуму Универзитета у Београду, те је учини доступном јавности, под условима дефинисаним лиценцом за коју се аутор одлучи.

Ове изјаве се додају на крају дисертације, иза биографије аутора, и у штампаној и у електронској верзији.

Дигитализација докторских дисертација

Сви који су докторирали пре 2012. године, а желе да њихова дисертација буде електронском репозиторијуму у отвореном приступу, могу да упуте Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“ захтев за дигитализацију докторске дисертације. На овај начин се дигитализују само дисертације које се налазе у фонду Универзитетске библиотеке, као депозитне библиотеке за докторате одбрањене на Универзитету у Београду. Више информација...

Упутство за мастер и дипломске радове

Према Правилнику о форми и начину архивирања дипломских радова у Библиотеци Машинског факултета, пре издавања уверења о дипломирању кандидат је дужан да Библиотеци МФ достави CD са електронском верзијом рада у pdf формату.